آستانه خرید و فروش ماهانه این ملت در کل این ممنوعیت آسیب دیده شد


خرید و فروش غیرنفتی ملت در فینال ماه سال ۱۴۰۰ همراه خود گزارش سهم ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ میلیون دلاری در فینال ماه سال ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند تذکر حداکثری به بالاترین مرحله قطعا ارزش آن را دارد تجاری طی تعدادی از سال قبلی رسید. فشار رژیم سلطه در ۴ سال قبلی، قطعا ارزش آن را دارد آن نسبت به مدت خیلی شبیه (اسفند ۱۳۹۵) ۴۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به فوریه ۱۷ سهم مرتفع است.

به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرکات خرید و فروش غیرنفتی ملت در دوازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ ذکر شد: در اسفندماه ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۹ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ میلیون دلار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها جایگزین شد. سهم صادرات ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ هزار تن به قطعا ارزش آن را دارد ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم واردات ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۶ میلیون دلار است.

وی در خصوص اصلاحات صادرات غیرنفتی نیز ذکر شد: همراه خود صادرات ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ هزار تنی کالای ایرانی به قطعا ارزش آن را دارد ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ میلیون دلار {در این} ماه نسبت به اسفند ماه سال قبلی شاهد کاهش ۲ درصدی وزن بودیم. ۳۷ سهم افزایش در قطعا ارزش آن را دارد “. ماه قبلی در بهمن ماه همراه خود وجود کاهش ۱۷ درصدی وزن، هفت سهم قطعا ارزش آن را دارد صادرات همراه خود انبساط در کنار بود.

لطیفی افزود: چین در ۲۹ روز اسفندماه ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۸ هزار تن کالای ایرانی به قطعا ارزش آن را دارد خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۹ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۷۶ درصدی نسبت به مدت خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ درصدی نسبت به بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح اول امارات متحده عربی همراه خود انبساط خریداری کرد. . ۵۳ سهم در اسفند ۱۳۹۵، ۶۳ سهم نسبت به ماه در گذشته همراه خود کسب ۹۲۳ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۶۹۹ میلیون دلار، عراق همراه خود ۲۲ سهم انبساط نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ سهم کاهش نسبت به بهمن ماه. ترکیه همراه خود کسب خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۴ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۶۹۴ میلیون دلار، ۴۳۴ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۴۸۰ میلیون دلار داشته کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه انبساط ۶۱ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به فوریه ۵۵ سهم کاهش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان نیز همراه خود کسب. اجتناب کرده اند ۳۴۲ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۱۸۴ میلیون دلار، نسبت به مدت خیلی شبیه ۱۱ سهم کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بهمن ماه ۵۹ سهم انبساط داشته است. اولین صادرات کالای ایرانی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود.

سخنگوی گمرک در خصوص کمیت واردات به ملت در اسفندماه ذکر شد: ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۶ میلیون دلار در اسفندماه سال قبلی وارد شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۵۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۴۲ سهم نسبت به سال قبلی افزایش داشته است. مدت خیلی شبیه در ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۲۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۲۶ سهم افزایش داشته است.

اللطیفی دانستن درباره اولین کشورهای تخفیف {در این} ماه دلیل داد: امارات همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۸ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ میلیون دلار، انبساط ۷۸ درصدی نسبت به مدت خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ درصدی نسبت به بهمن ماه داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین همراه خود ۴۶۸ هزار. تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۹ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۵۸ درصدی نسبت به اسفند ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۴ درصدی نسبت به ماه در گذشته، ترکیه ۲۵۴ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۵۹۶ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۷ درصدی نسبت به ماه در گذشته اسفند ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ سهم نسبت به فوریه، آلمان همراه خود ۱۶۱ هزار تن محموله به قطعا ارزش آن را دارد ۲۸۲ میلیون دلار، انبساط ۵۸ درصدی نسبت به مدت خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ درصدی نسبت به ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ۵۱۵ هزار تن محموله همراه خود خوب قطعا ارزش آن را دارد دلار ۲۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۸۴ درصدی نسبت به مدت خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ درصدی نسبت به بهمن ماه به همین ترتیب ۵ همکار عظیم ایران اسلامی در تامین کالاهای می خواست ملت در اسفند ۱۴۰۰ هستند.

سخنگوی گمرک در خصوص کالاهای ترانزیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیتی در ملت در فینال ماه سال ۱۴۰۰ ذکر شد: در اسفندماه بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ هزار تن کالای خارجی اجتناب کرده اند کشورمان حرکت کرده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه ۵۲ سهم افزایش داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ سهم مرتفع است. ۹ سهم نسبت به بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود این واقعیت در کنار بود کدام ممکن است کمیت ترانزیت خارجی طی خوب ماه تولید دیگری حد نصاب عکس است کدام ممکن است مقامات در اسفند ماه به بازو معرفی شده است است.