آسیب پذیری موسسه مالی ها به سمت ریسک اعتباری/فاجعه نقدینگی


یکی اجتناب کرده اند معیارهای مهم برای سنجش ریسک اعتباری در تعیین مقدار انجام موسسه مالی ها، تجزیه و تحلیل مخلوط کردن مانده تسهیلات بر حسب گذشته تاریخی سررسید است. بدون در نظر گرفتن تسهیلات جاری موسسه مالی اصولاً باشد، ریسک اعتباری بر موسسه مالی کمتر تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، بدون در نظر گرفتن وزن تسهیلات حال کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایر سررسیدها (به همین ترتیب مطالبات نامشخص الوصول، سررسید معوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودتر) اضافه شود، ریسک اعتباری موسسه مالی اصولاً تبدیل می شود. {در این} گزارش مخلوط کردن مانده تسهیلات در برخی موسسه مالی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بر مقدمه بررسی ها پایگاه خبری بانکداری الکترونیکریسک اعتباری در صنعت بانکداری به احتمال کوتاهی رهن گیرنده هر دو طرف مقابل موسسه مالی در اجرای تعهدات شخصی طبق شرایط هماهنگی شده ردیابی دارد. به عقیده متنوع اجتناب کرده اند متخصصان صنعت بانکداری، این ریسک در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند ریسک های صنعت بانکداری در شرایط حال اقتصاد ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری اقدام صحیح، برآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن اجتناب کرده اند اهمیت بسزایی برخوردار است. مدیران مربوطه

گواه اهمیت فوق العاده بیش از حد مدیریت این ریسک، درجه فوق العاده بالای مطالبات معوق موسسه مالی ها در سال های جدیدترین {به دلیل} عدم ملاحظه کافی به این ریسک ها است. این دلیل است محل کار تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بانکی موسسه مالی مرکزی همراه خود تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ قوانین مدیریت ریسک اعتباری به موسسه مالی ها، تقاضا کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این قوانین برای کاهش بدون در نظر گرفتن اصولاً ریسک اعتباری استفاده شود.

جدا از مدیران، ابعاد گیری این ریسک ها در همه زمان ها برای تحلیلگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سهامداران (مشابه سهامداران بالفعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً) جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید {بوده است}. یکی اجتناب کرده اند معیارهای مهم برای سنجش ریسک اعتباری در تعیین مقدار انجام موسسه مالی ها، تجزیه و تحلیل مخلوط کردن مانده تسهیلات بر حسب گذشته تاریخی سررسید است.

مطالبات معمولاً به ۴ دسته مطالبات جاری، معوق، معوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص الوصول جدا کردن می شوند کدام ممکن است هرچه تسهیلات جاری موسسه مالی اصولاً باشد ریسک اعتباری تحت سلطه بر موسسه مالی کمتر تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، بدون در نظر گرفتن وزن تسهیلات حال کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایر سررسیدها (به همین ترتیب مطالبات نامشخص الوصول، سررسید معوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودتر) اضافه شود، ریسک اعتباری موسسه مالی اصولاً تبدیل می شود.

در گزارش زیر مخلوط کردن مانده تسهیلات در برخی موسسه مالی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است کدام ممکن است بخش اول آن به رئوس مطالب زیر است:

عدم آینه کردن دانش برای برخی موسسه مالی ها {به دلیل} عدم ورود به دانش درمورد به تفکیک سررسید است. (همراه خود ملاحظه به وزن بالای سررسید جاری، در اکثر ساختار ها، ابعاد این طبقه به عنوان نمونه وزن سایر طبقات کاهش یافته است است؛ متعاقباً برای تعیین مقدار، شماره طبقه حال، شماره طبقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ مساحت آن باید کاهش یابد. همراه خود ملاحظه به نمودارها، موسسه مالی‌های کاراورین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینا همراه خود وزنی حدود ۹۹ نسبت تسهیلات جاری، کمترین ریسک اعتباری را در بین موسسه مالی‌های مورد تجزیه و تحلیل نسبت به کل سهام تسهیلات داشتند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پارسیان. موسسه مالی همراه خود ملاحظه به وزن ۳۳ نسبت تسهیلات غیرجاری (۳۰ نسبت سررسید و سه نسبت تسهیلات غیرجاری) بیشترین ریسک اعتباری را در بین موسسه مالی‌های مورد تجزیه و تحلیل داشته است.

مداوم…

لینک مختصرلینک کپی شد!