آغاز ساختار تحریک کردن مدیریت باسکول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معمول کالا در البرزبه گزارش اطلاعات اینترنتی اجتناب کرده اند البرز؛ امیرهوشنگ قاسمی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند اتحادیه های قابل اعتماد، اخلاق مدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصف البرز کدام ممکن است حقوق بلعیدن کنندگان را رعایت می کنند، ذکر شد: همراه خود تعدادی از نمایندگی متخلف کدام ممکن است اقدام به کم فروشی می کنند طبق ضوابط قانونی برخورد تبدیل می شود.

وی افزود: در این سیستم بازرسی بازرسان انبار، در صورت تبصره ترازو مغایر همراه خود مشخصات، اجتناب کرده اند چرخه بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان این مغازه ها ملزم به بازیابی هر دو تعویض باسکول ضرر دار خواهند بود.

سرپرست اداره کل معمول البرز ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اهمیت صیانت اجتناب کرده اند حقوق بلعیدن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان کالا تجهیزات های توزین اتحادیه ها، بازرسان به صورت مستمر اجتناب کرده اند آنها بازدید می کنند. علاوه بر این نظارت مستمر اداره معمول البرز بر بازار بلعیدن، گروه حمایت بلعیدن‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده، ناظران اتاق اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیرات حکومتی در راستای نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند تخلفات صنفی به‌ویژه در بحث معامله با به تخلفات صنفی استان، همکاری مشترکی دارند. کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کالا حضور پرانرژی دارند.

قاسمی ذکر شد: در صورتی کدام ممکن است نگاهی به از کیت توزین فروشگاه مطابق همراه خود معمول باشد، بر روی این از کیت برچسب تایید الصاق احتمالاً وجود خواهد داشت.