آغاز پرداخت کمک معیشتی به ۵۰۰۰ قربانی بدون شغل و درآمد
بله شهدای یایاسان: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس میزان حقوق والدین شهدا و کمک معیشتی جانبازان حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و از نظر افزایش حقوق پرستاری نیز در تامین منابع مشکل وجود دارد. برای این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود