آقای شارمهد! و "منجنیق" آیا می خواهید از پادشاهی خود دفاع کنید؟
توان موشکی و دفاعی ایران متعلق به این دولت و آن دولت نیست، اگرچه این دولت و آن دولت نیست، بلکه متعلق به ملت ایران است، همچنین تسلیحات و تجهیزات نظامی بقیه دولت پهلوی نیز متعلق به ملت ایران است. . در دفاع مقدس از کشور دفاع می کرد. کشورهایی که همیشه در خاورمیانه در بحران هستند چاره ای جز تقویت بنیه دفاعی خود ندارند و این یک خط قرمز ملی و استراتژیک است.