آنچه ابتدا می بینید ممکن است عملکرد های شخصیتی ممکن است را بدیهی تنبل! (پاسخ)
در شرایطی کدام ممکن است بالقوه است تصویر خوب حیوان نسبت به بقیه برای شما ممکن است متمایز به تذکر برسد، با این حال این شرایط ممکن است برای دیگران خاص باشد. شناخته شده به عنوان الگوی، اگر برای شما ممکن است تصویر سگ به سختی قابل پیش آگهی است، برای شخص خاص تولید دیگری یافتن اسب ممکن است دردسر باشد.