آیا غذای گرم انرژی بیشتری نسبت به غذای سرد دارد؟ : تغذیه


تقریباً همانطور که در عنوان عنوان شده است. آیا خوردن یک غذای گرم انرژی بیشتری نسبت به خوردن آن سرد دارد؟

بدیهی است که از نظر فیزیکی ، چیزی گرم انرژی بیشتری نسبت به چیزی سرد دارد. اما آیا در مورد غذا ، آیا دوست دارید اگر به معنای واقعی کلمه یک ساندویچ را در مایکروویو قرار دهید و آن را بخورید ، آیا انرژی بیشتری دریافت خواهید کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید