ابوطالب معاون سیاسی محل کار روحانی خطاب به رئیس جمهور: این بزرگراه استراتژی به جایی نمی برد، به ایران توهین می کنید!


به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوطالب معاون سیاسی محل کار رئیس جمهور پیشین نوشت:

وقتی کار مهمتر اجتناب کرده اند این سیستم باشد، ملت به جایی نمی رسد. انگیزه بی نظیر نیامدن مسافران به ایران

تحریم های ویژه ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات تحریم ها پس اجتناب کرده اند بازدید به ایران، عدم صدور ویزا رایگان!

با بیرون مذاکره مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگسار، با بیرون کار کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم به ایران توهین می کنید!

ابوطالب معاون سیاسی دفتر روحانی خطاب به رئیس جمهور: این جاده راه به جایی نمی برد، به ایران توهین می کنید!

اصولاً بیاموزید:

۲۱۱۲۴