اتصال بوتلگ آقای وزیر همراه خود خانم دانشکده ای فاش شد!


اود راجر انکسن وزیر حفاظت نروژ پس اجتناب کرده اند افشای اتصال جنسی شخصی همراه خود منصفانه خانم دبیرستانی مجبور به استعفا شد.

روز یکشنبه، مقامات نروژ پس اجتناب کرده اند فاش شد کدام ممکن است اوگ راجر اینوکسن سال ها همراه خود زنی فوق العاده کوچکتر اجتناب کرده اند شخصی اتصال داشته است، اجتناب کرده اند سمت شخصی استعفا داد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، یوناس گارستور، نخست وزیر نروژ در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی ادعا کرد کدام ممکن است «استعفای آنوکسن را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب حیاتی بود».

تا حد زیادی بیاموزید: تیپ سید وزیر سوژه شده است! + عکس

به گزارش روزنامه نروژی VG، اینوکسن در سال ۲۰۰۵ همراه خود منصفانه اطلاعات آموز ۱۸ ساله دبیرستانی کدام ممکن است در آن نقطه ۵۰ سال داشت، قرار تحقق کرد.

به آگاه این زنانه (در جاری حاضر ۳۰ ساله) کدام ممکن است به روزنامه نروژی ذکر شد، آنها حداقل ۱۲ بار در محل کار Inoxen بین اواخر سال ۲۰۰۶ به همان اندازه ۲۰۰۷ تحقق کردند، روزی کدام ممکن است او وزیر نشاط بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر حفاظت نروژ “اجتناب کرده اند او همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت سوء استفاده کرد. آنچه را کدام ممکن است می خواست به بازو آورد».