اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای ما؛ ۴ تن اجتناب کرده اند پیامبران دعای آنان را مستجاب کردند«در آنجا زکریا پروردگارش را ندا داد، ذکر شد: پروردگارا اجتناب کرده اند باشی فرزندانی نیکو عطا کن کدام ممکن است خواهید کرد را پیامبران می نامند» این تمام پیام غلو در نتیجه گیری توحید نیست. چکیده کردن نتیجه درک صحیح توحید در نماز نیز اغراق نیست، زیرا انسان در صورتی که اتصال همراه خود خدا را درک کند، واقعاً نماز می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ارجاع به خدا، از گرفتن درک صحیح اجتناب کرده اند خدا اجباری است. . ارجاع به خدا با بیرون درک مناسب اجتناب کرده اند خدا قابل دستیابی نیست.

موقعیت توحید در اقامت
توحید ساده خوب امر ایمانی، قلبی هر دو ذهنی نیست، توحید در اقامت انسان موقعیت سرزنده دارد. معرفت توحیدی جایگاه انسان را در این کره خاکی هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال او همراه خود کل هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالق هستی را بدیهی می تنبل. بعد از همه علم توحیدی مراتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجات مختلفی دارد. انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیا دارای بالاترین درجات علم توحیدی هستند. حتی در بین انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیای الهی نیز درجات علم توحیدی مشابه نیست. درو کردن یکی اجتناب کرده اند پیامبران اجتناب کرده اند علم توحیدی همراه خود عکس فوق العاده مشخص بود.

دلیل برای اینکه عرض کردم علم توحیدی خاص انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیاء الهی است اینجا است کدام ممکن است طبق نص صریح قرآن در آیه شریفه همه صداهای آنها به خدا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند دعای همه را می شنود از آیه می فرماید: بین پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران اینجا است کدام ممکن است پیامبر صدایی مستقیم اجتناب کرده اند خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجابت دعای او اجتناب کرده اند جانب خداوند بشنود.
ملاصدرای شیرازی در کتاب غریزه الرباعی این مطلب را فوق العاده انصافاً تحلیل می تنبل، به همان اندازه آنجا کدام ممکن است رسول خدا می دانست کدام ممکن است صدای خدا را اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری می شنود کدام ممکن است مستقیماً او را صدا زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ این است را شنید. . ارتباطات او این سطح مخصوص انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیاء الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دوره ای به سختی انجام می دهند.

دعای ۴ نفر اجتناب کرده اند پیامبران مستجاب شد
قرآن کریم ۴ پیامبر را معرفی کرده است که مستقیماً به درگاه خداوند مناجات می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها اجابت می‌کردند. اولین پیامبر نوح است. حضرت نوح افراد را هزار سال به توحید دعوت کرد، ولی آنان آن را انکار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن لعنت کردند: خداوند این دعا را مستجاب کرد: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون علم پیش اجتناب کرده اند او نداشت، او را اجابت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومش بر او زنده شدند. ”

پیامبر دوم ایوب است کدام ممکن است از نزدیک فرد مبتلا شد. خانوار اش گم شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری او به حدی از حداکثر بود کدام ممکن است کسی به او نزدیک نشد. ایوب ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوب هنگامی کدام ممکن است خداوند او را ندا داد ذکر شد: این بهتر از عامل در این کره خاکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه باشی مهربان ترین مهربانان هستی. قرآن پاسخ می دهد: «ما اجابتش نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زیان بر او نازل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومش را اطاعت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنان قابل مقایسه با او شدند».

پیامبر سوم یونس است. یونس ذوالنون است. ذوالنون به معنای صاحب ماهی است. یونس در تاریکی دل ماهی همراه خود خدا صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: واریا منون، مدان، پدیده پرهای لانسین در برابر این کلش حرکت اکچوئر، اینان عصر عصر، آقا یونس به گناه اعتراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان شد. اهانت اوست.چون آن است قرآن می فرماید: (اَقْبَلُوا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَرْجَعُهُ مِنَ الْحَصِیمَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَرَجْعُوا الْمُؤْمِنینِ) این مقدمه آیه ای بود کدام ممکن است اول خواندم.

چهارم، زکریا. زکریا همراه خود پدر مریم بگناگ بود. پدر مریم عمران عنوان داشت. جذاب اینجاست کدام ممکن است خداوند در سوره های قرآن کریم در اسبابک ها زیادی داستان زکریا را نقل کرده است. در سوره انبیاء، در سوره شعرا، در سوره مریم، در سوره آل عمران نقل شده است، با این حال بحث مقدمه، دعای زکریا را ترکیبی آوری کرد. زکریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران مدتها بی فرزند بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرانشان فوق العاده پیر بودند، با این حال در عین جاری آرزوی کودک دار شدن در دل این ۲ خواهر بود.

به آگاه قرآن، خودت را پیدا کن خوب فرزند به زکریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب فرزند به عمران عرضه گرفت، با این حال هر ۲ فرزند پس اجتناب کرده اند دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیایش به انگشت آمدند. در یک واحد مورد مادر نماز می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تولید دیگری پدر نماز می خواند. با اشاره به عمران مادر نماز می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به زکریا پدر نماز می خواند. زمانی شریک زندگی عمران جدا درختی در صحرا نشسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدن پرنده ای کدام ممکن است به کودک هایش دانه می دهد، بافت مادر شدن او را برانگیخت. عشق مادری امری ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید مهمترین آرزوی مادر رسیدن به آن است باشد. این دلیل است مادر مریم برای کودک دار شدن دعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای او مستجاب شد: مادر مریم نذر کرد کدام ممکن است فرزندش را «محرم» به دنیا بیاورد. آگاه می شد کدام ممکن است خوب کودک ممنوعه مأمور شد در معبد خدمت تنبل به همان اندازه توسط دانشگاهیان کلیسا آموزش ببیند. وقتی به دنیا به اینجا رسید دیدم کدام ممکن است فرزندش خانم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم نشده است، مادر مریم را راه اندازی شد کردند به همان اندازه زکریا همراه خود خدا ارتباط برقرار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا فرزندی بخواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را در مونتاژ بعد دلیل خواهم داد خدایا. غیر مستقیم بودن.

* مونتاژ تفسیر قرآن کریم