اجتناب کرده اند خواستن به مشارکت های استراتژیک برای تعمیر مشکل های رایج در بخش فناوری بانکداری


اولین نشست مدیران مسئله املاک فناور بانکی ملت برگزار شد

{در این} نشست کدام ممکن است همراه خود حضور مدیران موسسه مالی های فناور ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی هلدینگ فناوری موسسه مالی شهر برگزار شد، تعدادی از موضوع مرتبط همراه خود متعهد شدن راهکارهای مشترک برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکل های رایج در بخش بانکی مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت. . استراتژی.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی قرارداد راهبردی خوب شهر، {در این} نشست بر نیاز مشارکت های راهبردی در سال جدید {برای تغییر} فوری ارائه دهندگان مدرن بانکداری دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت در نظر گرفتن بین بانکی برای معامله با به امور مشترک بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد. اولویت ها. بخش فناوری مورد تاکید قرار گرفت.

ناکارآمدی زیرساخت های دارایی ها انسانی در استفاده اجتناب کرده اند حضور نخبگان آموزشی در بدنه نمایندگی های فناور بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت نخبگان این بخش اجتناب کرده اند ملت اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ است. علاوه بر این بر صرفه جویی در دارایی ها اجتناب کرده اند طریق افزایش همکاری، استفاده مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های حال، فریب دادن اشخاص حقیقی تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آموزش های مرتبط همراه خود صنعت بانکداری به آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز ارتقای داده ها مدیران در بخش فناوری بانکی تاکید شد.

{در این} نشست علاوه بر این به موضوعاتی چون اصلاحات شدید در بخش بانکداری نوین، کنجکاوی به بانکداری باز، لزوم از اشراف زاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مدیران موسسه مالی ها به فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار فناوری بانکی فراتر اجتناب کرده اند توجه انداز واسطه گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل گری تیز کردن.

تحمیل پروتکل های بین اکتسابی برای سوئیچ انرژی بر ایده قوانین ماهر، تجزیه و تحلیل راهکارهای سقف حقوق کارگران فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدی در نتیجه خروج کارگران به پیمانکاران، لزوم شفافیت، بازنویسی تکنیک هلدینگ های فناوری بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل آکادمی تخصصی مشترک. برای آموزش دارایی ها انسانی {در این} نشست کسب اطلاعات در مورد اثربخشی این صنعت نیز بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

علاوه بر این بر تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری برای همگرایی هلدینگ های فناوری بانکی در راستای مشارکت های راهبردی بلندمدت تاکید شد.

در نهایت مقرر شد سایر گروه های بانکی میزبان این کلاس ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فواصل روزی معین برگزار شود.

لینک مختصرلینک کپی شد!