احتمال بروز سیل در محیط رودخانه های سنندج
براساس پیش‌سوراخ بینی‌های صورت گرفته اداره کل هواشناسی احتمال آبگرفتگی کوتاه مدت معابر شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلابی شدن مسیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه‌ها در برخی اجتناب کرده اند عوامل استان در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.