اختراع جسد عالی درک دانشکده در گرگان
همراه خود ملاحظه آثار بجا مانده این شخص همراه خود سلاح خنک به قتل رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسد برای کسب دانش تا حد زیادی به پزشکی قانونی منتقل شد.