ادعا آمادگی شهردار خرم آباد برای حمایت اجتناب کرده اند ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی لرستانبه گزارش خبرآنلاین لرستان، سعید فتوحی شهردار خرم آباد قول حمایت شهرداری در برگزاری مسابقات دوومیدانی در ملت را داد.

وی افزود: به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند الگو رو به انبساط ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی در استان لرستان مطلع هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه طی تعدادی از سال قبلی همراه خود مشارکت بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی پلیمر، لرستان به تیمی قادر مطلق تغییر شده است.

مهندس سعید فتاحی همراه خود ردیابی به میزبانی خرم آباد اجتناب کرده اند مسابقات دوومیدانی قهرمانی ملت کدام ممکن است اواخر اردیبهشت ماه به میزبانی خرم آباد برگزار شد، ذکر شد: اطمینان حاصل شود که برگزاری آبرومندانه مسابقات قول می دهیم پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه مورد نیاز را در اختیار شورای دوومیدانی قرار دهیم.

وی افزود: میزبانی مسابقات ورزشی در شهر خرم آباد ممکن است به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود شهرستان در جهان های مختلف کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند این اقدامات برای هیئت های ورزشی حمایت می کنیم.

گفتنی است مهندس سعید فتاحی شهردار خرم آباد در گفتگوی تلفنی همراه خود رئیس فدراسیون دوومیدانی به وی قول داد کدام ممکن است زمینه مورد نیاز برای میزبانی شهر خرم آباد را به نحو صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح فراهم تنبل.