اردبیل/ تمام اطلاعات آموزان مسموم شده در بیله‌سفر ترخیص شدند
در لحظه در وسط بیله سفر ۱۷ نفر اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان ۱۰ تا ۱۲ ساله با علائم نسبی مسمومیت با بنزین مونوکسید به بیمارستان منتقل شدند.