از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; اعتراض را کنترل کنید "فشار برای تعویض لباس" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
به امدادگر می آموزند که اگر از بانداژ فشاری برای بستن زخم مصدوم استفاده کرد، باید زمان پانسمان را روی نوار یا پارچه ای در کنار زخم بنویسد تا بقیه کادر امدادی یا پزشکی بتوانند. دنبال کردن. خط کمک و درمان هر دقیقه ۲۰. زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا جریان خون به بافت قطع نشود.