استاندار آذربایجان شرقی: حضور در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها الزامی استبه گزارش خبرآنلاین اجتناب کرده اند تبریز، عابدین خرم در مونتاژ فرمان ستاد کشتی با کرونا با ردیابی به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها گفت: مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان امکانات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس باید جریان هوا صحیح گروه ها، استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت اطراف را سبک تذکر قرار دهند. مسکن خانه خواهید کرد باید ملاحظه انتقادی داشته باشید.

وی افزود: ما جزو ده کشوری هستیم کدام ممکن است کلاس برتر تعطیلی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها را به گزارش رساندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آسیب های زیادی به فضای آموزشی ملت وارد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جبران شود.

خرم بر افزایش محافظت واکسیناسیون تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید اکیپ های سیار تزریق واکسن در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های کشف نشده خطر کدام ممکن است {نمی توانند} به امکانات واکسیناسیون برسند وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: واکسیناسیون تاثیر فوق العاده زیادی در کاهش در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری دارد.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: بر مقدمه آمار ۵۱ نسبت سفرهای نوروزی ملت نسبت به سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ نسبت نسبت به سال در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا افزایش داشته است کدام ممکن است تاثیر این سفرها بر این بیماری را نماد خواهد داد. در روزهای جلو.”

وی اظهار داشت: در سفرهای نوروزی امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توافق، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه تجهیزات های ارائه دهندگان رسان، میزان تصادفات در استانداری حدود ۴۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوتی ها ۴۷ نسبت کاهش کشف شد.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با ردیابی به لزوم گزارش اتحادیه در سامانه ایران ممکن است اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ هزار اتحادیه سرزنده در استان موجود است کدام ممکن است حدود ۳ نسبت اجتناب کرده اند این انواع {در این} سامانه گزارش شناسایی کرده اند. سیستم.”

تراب محمدی افزود: مورد نیاز است اداره کل صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق بازرگانی برای توجیه گزارش شناسایی اشخاص حقیقی در سامانه ایران ممکن است امتحان شده بیشتری کنند.

وی شکسته نشده داد: تمامی {افرادی که} قصد بازدید با هواپیما، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان ای را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {افرادی که} قصد نمایندگی در اجرای زنده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را دارند باید پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند رژیم ایران ممکن است بلیت صادر کنند.

محمدی علاوه بر این به ضعیف ارائه دهندگان مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شهرداری ها خواست {در این} زمینه کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حاضر ارائه دهندگان با مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها همکاری کنند.

مدیرکل اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با ردیابی به کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های حال در مدارس استان اظهار داشت: در برخی اجتناب کرده اند مدارس استان با ضعیف ماسک، داروها ضدعفونی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولر مواجه بودیم.

بادرالشکوهی افزود: برای تهیه کولر مدارس کم برخوردار، بسیاری اجتناب کرده اند گروه های افراد نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین استانداری آمادگی شخصی را برای گرفتن محصولات نمایندگی های اطلاعات بنیان گفتن کردند.

وی شکسته نشده داد: با مشارکت ۴ محل کار تسهیل گری تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند خیریه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افراد نهاد ۱۰۰ هزار ماسک تهیه شد کدام ممکن است در اختیار آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قرار خواهد گرفت تا در مدارس کم درآمد تخصیص شود.

شکوهی اظهار داشت: ارائه دهندگان دندانپزشکی توسط تجهیزات اجرایی فرمان امام در مدارس مناطق کمتر برخوردار حاضر تبدیل می شود.

۴۸