استرالیا ؛ لگو مک لارن بازسازی شده در اندازه دقیق (فیلم)برای مونتاژ این خودروی مک لارن اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۲۸۸۳۱۵ آجر LEGO استفاده شده است.