استفاده اجتناب کرده اند روبل روسیه در مناطق اشغالی اوکراین
در یک واحد فاصله انتقالی ۴ ماهه اجتناب کرده اند روبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هریونا (واحد پول اوکراین) در قلمرو استفاده احتمالاً خواهد بود با این حال پس اجتناب کرده اند آن به طور درست تمامی صنوبر‌ها به روبل انجام خواهد گرفت.