اسرای عراقی اجتناب کرده اند گربه برای سوئیچ داده ها استفاده می کنند (فیلم)
داستان غیرمعمول اسرای عراقی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گربه ها برای سوئیچ داده ها موجود در اردوگاه استفاده می کنند را تماشا کنید.