اسکناس های آمریکا روز قبل شاهد افزایش پیشنهادات اینترنت بودند


اسکناس های آمریکا روز قبل شاهد افزایش پیشنهادات اینترنت، انبساط خوب شبه قیمت دلار بود