اشکال امام جمعه مشهد چیست؟رجوع به ماجرای اسپری فلفل برای زنانی شود کدام ممکن است می خواستند برای تماشای تفریحی فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان وارد استادیوم مشهد شوند به خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر آقای احمد علم الهدی کدام ممکن است توسط برخی اجتناب کرده اند منصفانه سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت خلیل موحدی تبلیغ تبدیل می شود. عضو سابق شورای شهر مشهد، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شورای معارضان علم الهدی را شناخته شده به عنوان دلیلی برای نگارش سخنرانی مجلس مطرح می کنند.

خلیل موحدی کدام ممکن است سابقاً اجتناب کرده اند هواداران علم الهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مخالفان سرسخت حسن روحانی در مشهد بود، اجتناب کرده اند منصفانه سال پیش آغاز به مخالفت همراه خود علم الهدی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ به اتهام عدم همسویی همراه خود منصفانه ملت رد صلاحیت شد. فقیه.

۲۳۳۰۲