اطلاعات جدید اجتناب کرده اند راهنمایی عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای سندیکای طبقه بندی کردن
بخشی اجتناب کرده اند وظایف شورای صنفی در صورتی در شورای جدید انجام تبدیل می شود کدام ممکن است شورای برتر آزمون پیش اجتناب کرده اند این تشکیل شده بود با این حال کارکرد مستمری نداشت.