اطلاعات مهم با توجه به نرخ بهرهتوسعه نرخ بهره در بازارهای پولی در هفته آخر فروردین ۱۴۰۱ نماد اجتناب کرده اند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواردی کاهش نرخ درآمد داشت. به طور معمول هر هفته در بازارهای پولی می توان همراه خود رفتار نرخ بهره به بازرسی سمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوی پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی بازارها صنوبر. در مهمترین این بازارها، نرخ درآمد طی هفته های فعلی تغییری نداشته است.

وفاداری نرخ درآمد بین بانکی در سال ۱۴۰۱

در هفته چهارم فروردین ماه امسال نرخ درآمد برابر ۲۰.۲۹ نسبت بوده کدام ممکن است نسبت به هفته در گذشته تقریباً با بیرون تنظیم است. دسترس در بازار بین بانکی، پیشنهادات معمولاً بین موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی همراه خود نرخ درآمد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سررسید مختصر مدت انجام تبدیل می شود. نرخ درآمد {در این} بازار در محدوده ۱۴ به همان اندازه ۲۲ نسبت در نوسان است. در حالی کدام ممکن است نرخ بین بانکی بازار تنظیم نکرده است، این نرخ درآمد بازار آزاد نیز تغییری نکرده است.

هفته های تدریجی همراه خود نرخ بهره بازار آزاد

دومین بازاری کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی همراه خود پمپاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن پول به صورت هفتگی سعی در مدیریت نقدینگی موسسه مالی ها دارد، بازار آزاد است. {در این} بازار، موسسه مالی مرکزی همراه خود کسب اوراق بهادار اجتناب کرده اند موسسه مالی ها در مؤسسات پولی، پول را توسعه می دهد. این اوراق دارای نرخ درآمد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سررسید میان مدت هستند کدام ممکن است در هفته های فعلی بیشتر اوقات ۷ روز {بوده است}.

نرخ بهره بازار آزاد در هفته های فعلی تدریجی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سال است کدام ممکن است در انتهای این بازار قرار داشته است. این نرخ برابر ۱۹ نسبت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانی نداشته است.

توسعه کاهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی نرخ بهره دسترس در بازار ثانویه

دسترس در بازار ثانویه، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان بازار اولین کدام ممکن است در کسب اوراق بدهی مقامات مشارکت داشتند، اوراق شخصی را {در این} بازار در کنار همراه خود سایر اوراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فروشند. جهت گیری نرخ درآمد {در این} بازار فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} توسعه متفاوتی را گزارش می تدریجی.

در همین راستا نرخ درآمد اوراق یکساله بازار ثانویه در ابتدای هفته قبلی ۲۲ نسبت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به ۲۱.۸ نسبت کاهش کشف شد.

اوراق همراه خود سررسید ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ساله {در این} بازار تقریباً تدریجی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب در ۲۲.۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ نسبت که همچنان ادامه دارد.

توسعه نزولی نرخ بهره رهن مسکن

در سال جدید قوانین رهن مسکن اجتناب کرده اند طریق کسب اوراق تسهیلات موسسه مالی مسکن تنظیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حالت اولین بازگشت. در گذشته اجتناب کرده اند سال جدید، نامزدها رهن مسکن می توانستند نیمی اجتناب کرده اند پول شخصی را برای اوراق بورس اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی تولید دیگری را در موسسه مالی مسکن همراه خود نرخ درآمد ۱۸ نسبت خرج کنند.

نرخ درآمد دسترس در بازار رهن مسکن در هفته های فعلی کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کاهش ارزش های رهن مسکن، این رقم به کمترین میزان شخصی در ماه های فعلی رسیده است.

نرخ درآمد در هفته سوم فروردین ۲۰.۶ نسبت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته چهارم به بیست.۱۷ نسبت کاهش کشف شد.

۲۲۳۲۲۵