اطلاعیه اتاق اصناف در خصوص اجرای قانون پایانه فروشگاهی و نظام مالیاتی
مدارک ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی، فرمت شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی یکتا و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مالیاتی . برای استفاده مودیان مالیاتی و اتحادیه های صنفی منتشر می شود.