اعزام اولین کاروان حجاج ۱۴۰۱
هزینه ارزی سفر زائران در سال ۱۴۰۱ با ارز ۹۰۰۰ تومان محاسبه شد، مبلغی که در ابتدا بین ۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان اعلام شد به ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.. ۳۷ میلیون تومان به ۴۵ میلیون افزایش یافت. تومان