اعضای شورای خبرگان رهبری: برخورد اجباری با نزدیکان امام خمینی در نظر گرفته شده است
هاشم زاده هریسی عضو شورای خبرگان رهبری: یک جریان فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی می خواهد همه بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی را با سیاست های نظام و اندیشه های ایشان همسو کند. انقلاب در جهت اندیشه و سیاست سیاسی خود.