اعطای شهروندی ترکیه ۴۰۰۰۰۰ دلار
اعطای شهروندی ترکیه ۴۰۰۰۰۰ دلار