افتتاح چالش مشابه سازی ورزشگاه دره پوریه تالش


مراسم افتتاحیه چالش استانداردسازی ورزشگاه دره پوریا تالش با حضور استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان جیلان؛ چالش مشابه سازی ورزشگاه دره پوریا تالش با حضور فرماندار، سرپرست کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار شهرستان تالش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران مقیم این شهرستان افتتاح شد.
شایان اشاره کردن است قیمت این چالش اجتناب کرده اند محل اعتبارات بازدید رئیس جمهور، نمایندگی سهامی عواید مسکن، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال قبلی (۱۴۰۰) تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از رسید.