اقدام کلی علیه شخص تحقیرکننده؛ حس خوبی اجتناب کرده اند اصل دادستان
در تذکری تولید دیگری به موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما در رصد، رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع این چیزها ردیابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد بر اینجا است کدام ممکن است این موضوع تکرار نشود، اما علاوه بر این جنبه عکس اجتناب کرده اند موضوع کدام ممکن است چیدمان فوری آقای دکتر است مورد ملاحظه قرار گیرد. السید. صالحی، دادستان تهران در سمت دادستان.