الزام واحدهای تولیدی به رعایت الزامات استانداردهای بلعیدن نشاطبه گزارش پایگاه خبری لرستان، مرضیه قانبریان {در این} خصوص ذکر شد: واحدهای تولیدی مشمول مفاد استانداردهای مجبور استانداردهای بلعیدن نشاط در تکنیک ساخت، بر مقدمه مصوبات شورای برتر معمول، باید الزامات را رعایت کنند. استانداردهای بلعیدن نشاط در تکنیک ساخت

وی افزود: در سال قبلی ۲۰ شهادت دادن انطباق با استانداردهای بلعیدن نشاط برای واحدهای ساخت نشاط استان صادر شده است کدام ممکن است ۱۱ شهادت دادن انطباق با استانداردهای بلعیدن نشاط برای واحدهای تولیدی سرزنده در صنعت ساختمان، ۷ گواهینامه در بخش صنایع غذایی صادر شده است. و یک دو نیز با صنایع شیمیایی مرتبط بودند.”

سرپرست کل معمول لرستان در خاتمه ذکر شد: در صورت عدم همکاری واحدهای شکسته شناخته شده به عنوان متخلف اجتناب کرده اند اعمال کمتر از جریمه طبق آیین نامه اجرایی ماده به وزارتخانه های نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی راه اندازی شد می شوند. ۲۶ قوانین اصلاح الگوی بلعیدن.

۴۶۴