امروز با حسین پناهی: تعطیل است


میدونی
گاهی اوقات مجبوری
آن را روی یک تکه کاغذ بنویسید
بستن
و آن را پشت شیشه ذهن خود بچسبانید
باید به خودت استراحت بدی
دراز بکش
دست هایتان را زیر سرتان بگذارید
به آسمان نگاه کن
و بدون مراقبت چنگ بزن
به تمام این افکار در دل خود بخندید
پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند
سپس با خود بگویید:
بگذار صبر کنند