امضای تفاهم نامه همکاری بین نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات کاسپینبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین قزوین؛ دراب برونوندی مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان قزوین در مونتاژ امضای تفاهم نامه همکاری بین نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان کاسپین ذکر شد: در حالی کدام ممکن است تبخیر سه برابر معمول جهانی است، سپاه صاحب العمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند خوب سوم میزان بارندگی جهانی در ضرر آب خاورمیانه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان خزر آینه است.

برونوندی افزود: میزان بارندگی کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد سبک آب چاه ها رو به کاهش است از مجبور به درو کردن آب اجتناب کرده اند اعماق پایین هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لایه های آب شور نزدیک می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ساده ۵۲ نسبت مردمان الگوی بلعیدن ۱۴ متر مکعبی دارند.» ماه را تماشا کنید.

وی شکسته نشده داد: در حالی کدام ممکن است استانداری قزوین یکی اجتناب کرده اند قطب های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ملت محسوب تبدیل می شود، خریدار پساب تصفیه شده نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه چرخه ای مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند پساب در صنایع {وجود ندارد}، از آب بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است بود. تا به فعلی.”

برونوندی خاطرنشان کرد: باید روبرو شویم کدام ممکن است آب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اجتناب کرده اند همه مردمان، ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها تقاضا کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در رفع فاجعه کم آبی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان قابلیت سپاه را {در این} زمینه مهم دانست.

سردار رستم علی رافعی آتانی فرمانده سپاه صاحب العمر استان قزوین در شکسته نشده این نشست ذکر شد: در کشوری کدام ممکن است دارای سنت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری است، ضرر مشکل آب غیرقابل قبول با این حال در عین جاری قابل رفع است.

سردار رستمعلی رافعی آتانی خاص کرد: در بحث خدمت رسانی به مردمان، سپاه همراه با قوه مجریه ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث تامین آب می خواست مردمان با تمام قابلیت کار می کنیم.

وی در طولانی مدت تصریح کرد: با نمایندگی آبفای استانداری اجتناب کرده اند طریق چالش های بهبود محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مأموریت های ترویجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی همکاری می کنیم کدام ممکن است این تفاهم نامه نیز جلوه ای اجتناب کرده اند این همکاری است.

فرمانده سپاه صاحب العمر (ع) استان قزوین شکسته نشده داد: شایان اشاره کردن است کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مستمر در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی مدیریت بهینه بلعیدن آب در درجه بسیج، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت در محافظت حقوق مردمان است. برای.” سرانجام همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک بین ۲ ملت در مواقع بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراری اجتناب کرده اند جمله نیازها این تفاهم نامه است.

۴۸