امکان سند نام مجدد در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکیمهلت سند نام مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح برای آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۱ امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان می توانند اجتناب کرده اند فردا یکشنبه ۳۱ فروردین لغایت سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۰۱ نسبت به سند نام یا تصحیح داده ها اقدام کنند.

علاوه بر این افرادی که قبلا کد رهگیری صنوبر سودآور را اکتسابی کرده اند برای اولین بار سودآور به سند نام نمی شوند. در زمان تمدید طبق بند ۲-۳ صفحه ۲۸ راهنمای سند نام جهت انجام بقیه سطوح کد سراسری را وارد نمایید.

داوطلبان برای ضمانت اجتناب کرده اند سند نام شخصی، پس اجتناب کرده اند سند نام بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی کد رهگیری، اجتناب کرده اند سامانه خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کد رهگیری مجددا وارد شکل سند نام می شوند. در کلاس ها در گذشته متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در هنگام اکتسابی مقوا دریافت پذیرش در مونتاژ آزمون متوجه عدم سند نام بسته شدن شخصی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اجتناب کرده اند نمایندگی در آزمون منع شدند. نام، موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش امتحانی تنظیم نخواهد کرد.

در دوره سند نام، امکان تصحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح داده ها سند شده (علاوه بر این کد سراسری) موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ارزش آزمون هیچ ارتباطی با انواع آزمون (یا شخصی مجموعه آزمون) مندرج در جدول شماره ۲ ندارد. راهنمای سند نام. پس اجتناب کرده اند صنوبر، در مدت سند نام، عملکرد آزمون یا فیلد آزمون قابل اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح می باشد.

پس اجتناب کرده اند سند نام بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند بالا مهلت سند نام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح، شکل سند نام پرینت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه داده ها برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن در صورت خواستن تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. اجباری است پس اجتناب کرده اند سند نام بسته شدن این روش را حفظ کنید تا در صورت لزوم آن را کشتی کنید.

محل قرارگیری هایی کدام ممکن است قابلیت پذیرش ۳ نفر یا تا حد زیادی مشمول سهمیه ۱۰ درصدی علاوه بر این امکان پذیرش استعدادهای خوب با آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آزمون می باشد.

بر مقدمه ادعا دانشکده علوم پزشکی جهرم، کلیه قبولی های آن دانشکده در سهمیه بی نظیر ادعا شده در این سیستم کلاسی بی نظیر صفحات ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ دفترچه راهنمای سند نام آزمون (موضوع های زیر) لغو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول این موضوع نمی باشد. قوانین

تا حد زیادی بیاموزید:

آغاز سند نام دانشکده آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام آفتاب

افزایش شهریه مدارس شخصی پس اجتناب کرده اند حضور در مدرسه

۴۷۲۳۱