امیدوارم خدایا کار به گردن کسی نیفتد


در یک کشور هیچ کس دوست دیگری نیست
امیدوارم خدایا کار به گردن کسی نیفتد

همه دوست دارند به من صدمه بزنند
دوست نداشته باش به دیگران صدمه بزنم

در نهایت سخت کوشی روح را به چاه می اندازد
هر که مانند ماه در شب دیگری بدرخشد

سود به اندازه ای است که بفروشی بیهوده
هر کسی که برای زندگی ارزش قائل است خریدار دیگران است

سود بازار عشق همه سرد است
سعی نکنید بازار دیگران را دنبال کنید

چگونه از این خواب بیدار شوم؟
برخی خوش شانس هستند، برخی دیگر بیدار می شوند

من هیچ چیز بدی نمی بینم زیرا او من را به عنوان یک مزاحم می بیند
نمیخوام کسی منو بگیره

تا عاشق شوم به معشوق خواهم آمد
بارالها عاشق هیچکس نباش

این نیازمند عشق و وفاداری از اوست
او سه روز است که به هوس هر دو طرفدار دیگران است

بیایید در زمان خود با دیگران مهربان باشیم
دوست دیگری نباشید، بار دیگری نباشید

اگر کسی را پشت سایه گل رها نکنیم
خدا را شکر کسی برق گرفتیم

شهریارا سرم زیر پای قصره
افتادم زیر سایه دیوار دیگری