انبساط ۳۰ درصدی ساخت نمایندگی سهامی صنایع ایران در موقعیت یابی تحلیل خبری اینترنت ۱۴۰۱


محمدعلی اکبری مدیرعامل صنایع ایران همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند ابتدای سال ۹۷ به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰ کالا ریالی این گروه ۱۱ برابر شده است، اظهار داشت: این گروه اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۳۹۷ به همان اندازه کنون نوک. اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند تذکر کالا حدود ۱۱ ریال انبساط مساوی داشته است. با این حال برای درک از محسوس تری اجتناب کرده اند افزایش ساخت گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن متغیر تورمی اجتناب کرده اند تذکر وزن عناصر نوسازی شده، {در این} بازه روزی شاهد انبساط ۳۵۰ درصدی هستیم.
به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ محمدعلی اکبری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است برای سال ۱۴۰۱ چقدر انبساط پیش سوراخ بینی می کنید، اظهار داشت: اگر سال ۱۴۰۰ را ملاک برآورد در تذکر بگیریم، حداقل ۳۰ سهم افزایش ساخت را در این سیستم داریم.
مدیرعامل صنایع ایران در خصوص انتخاب بخشی به ساخت این گروه در سال بلند مدت اظهار داشت: ماموریت این نمایندگی ساخت عناصر می خواست نمایندگی های گروه بهمن است. متعاقباً سال بلند مدت نیز در همین راستا کار خواهیم کرد. چندین قالب توسط دست مونتاژ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه های بلند مدت وارد ساخت تبدیل می شود، اجتناب کرده اند جمله عناصر کشنده وانت توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی بهمن دیزل.
اکبری {در این} خصوص افزود: در سال ۱۴۰۰ جاده ساخت شاسی بلند موتورسیکلت های ۲ چرخ ایرانی در سه مانکن ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه نیز رشد خواهیم کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل سه شاسی بلند موتورسیکلت جدید در سال ۱۴۰۱ ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تبدیل می شود. .
وی افزود: همراه با ساخت عناصر یدکی گروه بهمن، قصد داریم سبد کاتالیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستر ترمز را برای هر ۲ نمایندگی کروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزکو پایان دادن کنیم. وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اکنون ساخت این محصولات به چه مرحله ای رسیده است، اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند این محصولات در یک واحد سال قبلی به ساخت تعداد زیادی رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری در مرحله تعیین کنید گیری، ساخت الگوی اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده تاییدیه هستند.

** افتتاح موقعیت یابی ساخت جدید در نمایندگی صنایع ایران

مدیرعامل صنایع ایران در {پاسخ به} سوالی مبنی بر انواع نیروی انسانی شاغل {در این} مجموعه اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۴۸۰ نفر {در این} مجموعه مشغول به کار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در ۱۴۰۰ نفر حدود ۱۰۰ نفر حرفه تحمیل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان برای ۳ نفر سال ها بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ نفر {در این} مجموعه آغاز به کار کردند.
وی همراه خود دقیق اینکه در سال بلند مدت همراه خود اجرای ساختار های رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محصول چه انواع نیروی انسانی جدید استفاده تبدیل می شود، اظهار داشت: همراه خود اجرای ساختار های عمرانی در سال ۱۴۰۱ حداقل ۶۰ نیروی جدید استفاده تبدیل می شود.
محمدعلی اکبری مدیرعامل صنایع ایران در پایان همراه خود وعده ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بخش جدید اظهار داشت: در جاری انجام عملیات ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد موقعیت یابی جدید صنایع ایران همراه خود ۲۰۰۰۰ متر مربع زیربنای ۱۳۲۰۰ متر مربع هستیم. کدام ممکن است کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات معاصر پرس عناصر بدنه جدید ساخت شده توسط گروه بهمن می باشد. علاوه بر این قصد داریم همراه خود کسب تجهیزات معاصر در مونتاژ قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار ساخت در گروه بهمن خود پایدار شویم.
وی در خصوص عمیق ۸۰۰ میلیارد تومان شهرت اختصاص یافته به این ماموریت اظهار داشت: همچنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد این بخش ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه در ورود به پیش سوراخ بینی شده بود. طبق این سیستم ریزی {انجام شده} این مجتمع به همان اندازه زمستان ۱۴۰۱ ایجاد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمستان ۱۴۰۲ برای بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ نفر در محل ساخت جدید تحمیل تبدیل می شود.