انبساط ۳۷ درصدی خرید و فروش ملت در زمستان ۱۴۰۰


سخنگوی گمرک اظهار داشت: خرید و فروش ملت در سه ماه قبلی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ بوده کدام ممکن است همراه خود ۴۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ میلیون دلار، نسبت به زمستان ۹۹ اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ سهم انبساط داشته است. در قطعا ارزش آن را دارد

به گزارش وبسایت وب مبتنی بر درک نیوز؛ سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص خرید و فروش ملت در زمستان ۱۴۰۰ اظهار داشت: اجتناب کرده اند مجموع خرید و فروش ۱۶۴ میلیون تنی ملت به قطعا ارزش آن را دارد ۱۰۱.۶ میلیارد دلار، ۴۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ میلیون دلار درمورد به چند ماهه چهارم ۱۴۰۰. در مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۳۷ سهم انبساط داشته است، با این حال اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۴ سهم کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به پاییز ۹ سهم افزایش قطعا ارزش آن را دارد داشته است. فصل

لطیفی افزود: سهم صادرات ملت در فصل زمستان بالغ بر ۳۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۱۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۸ میلیون دلار بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۳۹ سهم افزایش داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کشف شد. وزن آن نسبت به پاییز ۱۴۰۰ ۵ سهم مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد منصفانه سهم انبساط داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات در فصل زمستان اظهار داشت: در زمستان سال قبلی ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۱۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱ میلیون دلار نسبت به مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند گمرکات اجرایی ملت ترخیص شد. ۹۹، اجتناب کرده اند تذکر وزن ۲۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ۳۵ سهم مرتفع است. در مقابل همراه خود فصل پاییز، انبساط همراه خود ۱ سهم وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ سهم اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد در کنار بود.

لطیفی در طولانی مدت تصریح کرد: کل صادرات ملت طی منصفانه سال در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۱۲۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۵ هزار دلار به قطعا ارزش آن را دارد ۴۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ میلیون دلار همراه خود انبساط وزنی ۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ سهم {بوده است}. سهم اجتناب کرده اند تذکر ارزشی نسبت به ۹۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹ هزار تن محموله {بوده است}. قطعا ارزش آن را دارد آن ۵۳.۱۳ میلیارد دلار بود کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۲۲ سهم اجتناب کرده اند تذکر وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ سهم افزایش داشت.