انبساط ۷۱ درصدی کالا سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات در سال ۱۴۰۰


طبق ادعا موسسه مالی مرکزی، در سال قبلی بالغ بر ۱۴۳.۱ میلیارد تومان سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات در شهر تهران فروخته شد کدام ممکن است در مقابل همراه خود فاصله خیلی شبیه سال در گذشته اجتناب کرده اند آن ۷۰.۷ نسبت افزایش نشـان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در اسفندماه سال قبلی حدود ۱۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ میلیون تومان سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات در شهر تهران فروخته شد کدام ممکن است در مقابل همراه خود ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ برابر ۹.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱.۸ نسبت افزایش کشف شد.

علاوه بر این در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۰ میلیون تومان سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات در شهر تهران فروخته شد کدام ممکن است در مقابل همراه خود فاصله خیلی شبیه سال در گذشته ۷۰.۷ نسبت افزایش نماد می‌دهد.

علاوه بر این، در دوازدهمین ماه سال جاری برابر ۵۰۰ برگ سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات به مبلغی برابر ۷۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۰ میلیون تومان در شهر تهران بازگشت خورد کدام ممکن است {در این} ماه شاخص‌های انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات واخواست شده به همین ترتیب به اعداد ۶۳.۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲.۲ رسید کدام ممکن است در مقابل همراه خود ماه در گذشته اجتناب کرده اند لحاظ انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵.۸ نسبت کاهش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه خیلی شبیه سال در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع ۴۷.۵ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر مبلغ نیز ۱۳۹.۵ نسبت افزایش نماد می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ عالی برگ سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات واخواست شـده در اسفندمـاه ۱۴۰۰ به عدد ۶۰۱.۸ رسید کدام ممکن است عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۹ برابر ۱۳۲ {بوده است}.

علاوه بر این این، در ۱۲ ماهه سال قبلی برابر ۶۹۰۰ برگ سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات به مبلغی ۴۴۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۰ میلیون تومان در شهر تهران بازگشت خورد.

در این دوران متوسط شاخص‌های انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ سـفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات واخواست شده به همین ترتیب به اعداد ۷۱.۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰.۲ رسید کدام ممکن است نسبت به فاصله خیلی شبیه سال در گذشته اجتناب کرده اند لحاظ انواع ۱۲.۷ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر مبلغ ۸۸.۳ نسبت افزایش نماد می‌دهد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شاخص متوسط مبلغ عالی برگ سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات واخواست شده در ۱۲ ماهه سـال ۱۴۰۰ به عدد ۲۷۹.۳ رسید کدام ممکن است عدد شاخص مذکور در وسط خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ برابر ۱۲۹.۴ {بوده است}.

لینک مختصرلینک کپی شد!