انتقادات روزنامه شهرداری مبنی بر افزایش قیمت وب توسط مقامات سیزدهم، انبساط اقتصاد دیجیتال را متوقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی معکوس خواهد کرد.شاید چندین سال پیش اگر این افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن بسته های ارزان توسط اپراتورها انجام می شد، موضوع چندان مهمی نبود، با این حال اکنون ارتباطات {در سراسر} ایران با جان مردمان پیوند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب برابر آب شده است. ، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت. صدها هزار ایرانی، اجتناب کرده اند کاربرانی کدام ممکن است محصولات شخصی را به صورت تحت وب در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان می فروشند تا منصفانه نیروی محرک تاکسی تحت وب، به وب تکیه کن شدند.

در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۰۲ میلیون مشترک وب پهن باند در ملت موجود است. این به خوبی آرم می دهد کدام ممکن است افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت وب چه تاثیری بر خانوار ها به طور قابل توجهی گروه های کم درآمد ممکن است داشته باشد. به معنای واقعی کلمه هستند، در شرایطی کدام ممکن است گرانی مایحتاج محله را تحمل فشار قرار داده است، چنین افزایش قیمت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بردن درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ بسته های بلندمدت توسط اپراتورهای مسلط در ملت، موجب تبدیل می شود. ضربه سنگینی به اکوسیستم فناوری.

بهبود اقتصاد دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت آن سال ها اندازه کشیده است. اکوسیستم فناوری مدت زیادی است کدام ممکن است در ملت اساس دوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان غیر از فرآیند های عادی اجتناب کرده اند فناوری های نوین اساساً مبتنی بر جامعه مخابراتی ملت استفاده کنند. با افزایش فوری ورود به وب در سال های جدیدترین، اکنون VOD ها به نظر می رسد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد آنها در جاری تلنگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به تماشای فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال تحت وب می پردازند. شاید خیلی ها به یاد نداشته باشند، با این حال تا همین تعدادی از سال پیش، اگر شخص همیشگی وب بودید، استفاده اجتناب کرده اند وب با سرعت بیش اجتناب کرده اند ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای شما ممکن است امکان پذیر نیست بود. منصفانه مثال معروف اینجا است کدام ممکن است پهنای باند ۵۶ کیلوبیت بر ثانیه برای مشتریان وب خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی حتی برای دانلود کتاب های ۵۰۰ صفحه ای صحیح است!
در شرایطی کدام ممکن است اکنون اقامت، تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مردمان به وب تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان {هر روز} آرزو کرد سرعت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بیشتر وب هستند، این افزایش تعرفه ها تنها باعث کاهش ورود بهترین دهمین به وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی صرفه جویی در خوردن وب خواهد بود. . این افزایش قیمت قابل انجام است در مختصر مدت به نفع اپراتورها باشد با این حال سرانجام دود در بهبود اقتصاد دیجیتال ملت به نظر می رسد خواهد بود. در بحبوحه انقلاب تجاری چهارم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است همه ملت ها رقبا جهانی برای بهبود ارتباطات شناخته شده به عنوان زیرساخت بهبود دارند، ارزش بالای وب به معنای واقعی کلمه هستند اکثر مردمان را به استفاده کمتر و حتی بردن وب سوق می دهد.
صرفه جویی در خوردن وب بی فکر است. در ایران، در گذشته اجتناب کرده اند مقدمه وب، معمولی سرانه بازدید کنندگان دانلود برای مشتریان ایرانی حدود منصفانه چهارم معمولی جهانی بود. کمیت بالای بازدید کنندگان سرانه در کشورهای سرتاسر جهان به ۱ تعیین کنید آرم دهنده استفاده اصولاً منصفانه ملت اجتناب کرده اند فناوری های جدید است.
رئیس گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی در پاسخ به گرانی جدیدترین وب گفتن کرد کدام ممکن است ۴۰ سهم اجتناب کرده اند مشتریان دیتای تلفن در کنار زیر ۲ گیگابایت استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارتباطات برای او یا او بسته های پشتیبانی حاضر می تدریجی. این خوشحال از نیست! در ملت ما با منصفانه {تصور غلط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاهی غیرمعمول سال هاست کدام ممکن است خوردن وب کمتری تبلیغ تبدیل می شود. در سالی کدام ممکن است آسانسور اکوسیستم اساساً مبتنی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باید در میل باشد، مقدمه وب انبساط اقتصاد دیجیتال را متوقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی معکوس خواهد کرد.
حتی وقتی وزارت ارتباطات مدعی عدم بهبود جامعه، مشکلات دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج اپراتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار مورد تولید دیگری به هزینه وب بوده کدام ممکن است این ضرر را شناخته شده به عنوان منصفانه ضرر جدید بر دوش مردمان می اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ممکن است دوباره پر کردن سوراخ دیجیتالی بین فقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی راه درستی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین نخواهد بود.

۲۳۳۰۲