انقلاب پیشگام در ایمنی سایبری؛ مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات


مشاوران شورای فناوری فوربس تحولات جدیدترین در ایمنی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری در فناوری را بازرسی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی‌هایی کسب اطلاعات در مورد انقلاب بعدی در ایمنی سایبری انجام دادند. آن‌ها به فناوری‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های امنیتی جدیدی کدام ممکن است به در کنار دارند ردیابی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاداتی را برای دفاع بیشتر برای مدیران فناوری حاضر می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، توجه مناسب اجتناب کرده اند ایمنی سایبری باید هم مکان تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دفاعی را محافظت دهد. حیاتی است کدام ممکن است ذینفعان درک درستی اجتناب کرده اند تهدیدات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوظهور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فینال پیشرفت‌ها در ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک‌های دفاعی آگاه باشند. {در این} گزارش، ۱۵ کارشناس اجتناب کرده اند شورای فناوری فوربس با اشاره به تحولات جدیدترین در ایمنی سایبری اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری بحث می کنند. تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی کدام ممکن است کارکنان مدیریت در هر سازمانی باید اجتناب کرده اند آن آگاه باشد. اعضای شورای فناوری فوربس انتظارات شخصی را برای انقلاب بعدی ایمنی سایبری خاص می کنند:

مدیریت مهم رمزگذاری: کریس ویزوبال، یکی اجتناب کرده اند بنیانگذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست ارشد فناوری Veracode معتقد است کدام ممکن است مدیریت مهم رمزنگاری در همه زمان ها عالی مشکل در گروه ها {بوده است}. با افزایش سرعت احراز هویت مهم API، بهبود دهندگان باید مراقب باشند کدام ممکن است این کلیدها مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه ذخیره می شوند. به این دلیل است که هدف است کدام ممکن است مهاجمان از به طور منظم مخازن کد، کد تأمین HTML را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های سلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسکتاپ را بازرسی می کنند تا شهرت API می خواست برای {به خطر انداختن} این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را اختراع کنند.

عوامل نقطه ضعف بلاک چین: مشخص است کدام ممکن است بازار ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید NFT نیازها بی نظیر تهدیدات سایبری در جاری حاضر هستند. هر جا پول برود، بازیگران بی نظیر به شبیه به سمت می الگو. کارولین مک‌کافری، مدیرعامل ClearOPS، خاطرنشان می‌تنبل کدام ممکن است این {تصور غلط} موجود است کدام ممکن است فناوری‌های بیشتر مبتنی بر بلاک چین ذاتا ایمن هستند، در حالی کدام ممکن است اینطور نیستند. حتی وقتی اجتناب کرده اند بالاترین ایمنی لایه بار (TLS) استخدام می کنید، مراقب کسی ثالثی باشید کدام ممکن است به آنها اعتقاد دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها تواند به شما کمک کند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی، استفاده مشاوران امنیتی را در میل قرار دهید.

افزایش آسیب پذیری در تکنیک یکپارچه سازی برنامه ها: به مشاوره جونا استرن، سرپرست مسئله Habbee، ایمنی اجتناب کرده اند ۲ جهت مهم است: ایمنی اجتناب کرده اند اسرار خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند دانش ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی خریدار. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اکثر سیستم‌های ما یکپارچه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرکای شخصی تکیه کن هستند، ارتباطات بین سیستم‌ها به عوامل نقطه ضعف زنجیره امنیتی ما تغییر می‌شود.

تهدیدات خانه: آلن بن، کارشناس امنیتی می گوید: «عالی این سیستم شبح خانه خوشایند ممکن است اجتناب کرده اند نمایندگی ممکن است به سمت هکرها دفاع کردن تنبل. انگیزه اکثر بدخواهان بومی، مزیت پولی است، افرادی که اسرار تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف غیر سکولار را می دزدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به حداقل یک مقامات یا رقیب خارجی می فروشند. به همین دلیل در همه زمان ها بالقوه است عالی کارمند غمگین طغیان تنبل.

بومی سازی داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت داده: همراهی با تنظیمات در ایمنی سایبری عالی مشکل بی شمار است. علی شیخ، یکی اجتناب کرده اند پیشگامان ایمنی در زیرساخت های سازمانی، می گوید یکی اجتناب کرده اند موضوعات کمتر شناسایی شده است، محلی سازی داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت داده است. نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران باید ضمانت حاصل کنند کدام ممکن است داده های آنها خارج اجتناب کرده اند بخش های جاده مشی رئوس مطالب شده رمزگشایی نمی شود. به همین دلیل، مشخصه های امنیتی با اشاره به محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان رمزگشایی داده ها آسانسور تبدیل می شود.

کدگذاری کوانتومی: رمزگذاری عالی اقدام ایمنی سایبری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند داده ها با عالی کد منحصر به شخص دفاع کردن می تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند، رمزگذاری کوانتومی اجتناب کرده اند ورود هکرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی داده های ظریف جلوگیری می تنبل. به همین دلیل، به مشاوره دکتر ویوین لیون، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران فناوری باید اجتناب کرده اند رمزنگاری کوانتومی برای حفاظت اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها استفاده کنند.

عالی متفاوت را به خاطر داشته باشید: رمزگذاری فعلی مدت‌هاست کدام ممکن است پاسخگو برای ایمنی داده‌های سایبری {بوده است}، با این حال تولید دیگری راه‌رفع مناسبی نیست. هرچه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تا حد زیادی به داده ها تکیه کن باشد، هکرها در موقعیت به رمزگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به داده های رمزگذاری شده تا حد زیادی خواهند بود. به همین دلیل، به مشاوره جیمز بیچام، برای جلوگیری اجتناب کرده اند داده های ضعیف، باید به امکان های عکس یادآور توکن ها، ویژه به ویژه برای فضای ابری ظاهر شد کرد.

ایمنی سازمانی: به مشاوره تراویس هاینستروم، سرپرست مسئله گلدمن ساکس، کارکنان مدیریت ایمنی باید شناخته شده به عنوان شرکای خانه در گروه های مهندسی حرکت تنبل. از مشارکت کارکنان های امنیتی ممکن است در تکنیک بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی محصول، نتایج فوق العاده بهتری همراه با وضعیت امنیتی محصولات ممکن است به در کنار می تواند داشته باشد.

طراحی حریم شخصی: نمایندگی ها به خوانایی به تنظیمات در حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پاسخ می دهند، با این حال هر سازمانی باید این تنظیمات را پیش سوراخ بینی تنبل. النا آلکینا، یکی اجتناب کرده اند بنیانگذاران توصیه Aleada می گوید: “اختلاط حریم شخصی با ایده ها طراحی در اوایل بهبود محصول، نمایندگی ها را در مکان بهتری برای کاهش نتایج سوء استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن خریدار مکان ها.”

آموزش کارکنان اجتناب کرده اند راه در اطراف: رشاد ناصر، مدیرعامل ThinkCode ذکر شد.

نقطه ضعف احساسی افزارهای محتوای متنی باز: Avi Press، عالی کارشناس امنیتی می گوید: “کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به احساسی افزار تأمین باز تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره تامین این وابستگی ها فوق العاده ضعیف است.” پس اجتناب کرده اند تحولات امنیتی جهانی، یادآور آسیب‌پذیری جدیدترین Log4j، نمایندگی‌ها دیده شده است‌اند کدام ممکن است هیچ امنیتی در زنجیره ابزار آنها {وجود ندارد}. آن یک است ضرر شدید است کدام ممکن است ادامه دارد هم برای عجله در جاری انبساط است.

خطرات امنیتی SaaS: جریش بیسون، کارشناس ایمنی سایبری معتقد است کدام ممکن است خطرات امنیتی در متنوع اجتناب کرده اند گروه ها موجود است. در بهتر از حالت، نمایندگی‌ها احراز هویت تعدادی از عاملی را یکپارچه کرده‌اند، با این حال پیکربندی ایمن این سیستم‌های SaaS {برای بسیاری} اجتناب کرده اند کارکنان‌های امنیتی سطح کوری {بوده است}. بسون ذکر شد: «وظیفه پیکربندی این سیستم‌ها بر عهده گروه‌هایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این سیستم SaaS استفاده می‌کنند، ۹ حاضر‌دهندگان شرکت ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم پیش بینی دارم این موضوع در بلند مدت نزدیک عالی‌تر شود».

اجتناب اجتناب کرده اند راه رفع های ایمنی خانه: Etta Moore، استراتژیست ارشد امنیتی در Cato Networks، خاطرنشان کرد کدام ممکن است مهاجمان سایبری انعطاف‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازگار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌رفع‌های بیشتر مبتنی بر فرضیات خانه را نمی‌توان به این سرعت تطبیق داد. به دلیل، مراقب تهدیدات مهاجمی باشید کدام ممکن است اجتناب کرده اند اجزا آسان یادآور سیستم‌های وصله‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌پذیر، پورت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس‌های باز، گذرواژه‌های قابل حدس زدن ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده می‌کنند.

سیستم های داده سایه: راه رفع های عادی ایمنی داده ها بر روی رمزگذاری محور شدند، با این حال با پذیرش در عمق زیرساخت های تعدادی از ابری، اندازه ایمنی اجتناب کرده اند داده ها پیچیده تر تبدیل می شود. برای مثال، بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی این سیستم‌ها در فضای ابری، سیستم‌های «داده‌های سایه» را تحمیل می‌تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند اسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت همان قدیمی داده‌ها اجتناب می‌کنند. باسیل جلیل معتقد است کدام ممکن است رویکردهای جدیدی برای مکان یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند دارایی های ابری می خواست است.

ایمنی خودکار داده ها: حمله ها سایبری موفقیت آمیز به خوانایی اجتناب ناپذیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید فراتر اجتناب کرده اند ایده ها رمزنگاری به پلتفرم های ایمنی اجتناب کرده اند داده های ابعاد پذیر ظاهر شد کنیم کدام ممکن است ۹ تنها داده ها را رمزگذاری می کنند، اما علاوه بر این به طور خودکار آن را در چندین موقعیت یابی ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out می کنند. به مشاوره Greg Salvato، سرپرست مسئله TouchPoint One، داده ها را می توان به طور خودکار توسط مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مجاز ترکیبی آوری یا ترمیم کرد، با این حال برای مجرمان سایبری ارزشی ندارد. سرانجام با رعایت ایده ها اشاره کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل بندی آنها در مسیر درست کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار می توان اجتناب کرده اند حمله ها سایبری جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را برای کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان شخصی تامین کرد.

تأمین: اقتصاد جهانی