انواع دلار پس اجتناب کرده اند آزادسازی پول نقد های منجمدوقتی مثلاً می گوییم نرخ برابری تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا ۳۰ هزار است، یعنی بر ایده محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده میزان نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت {انجام شده} برای ۲ پول خارجی، این نرخ برابری به کف دست به اینجا رسید.

اکنون کدام ممکن است صاحب یکی اجتناب کرده اند این ارزها به طور ناگهانی ثروتی به کف دست معرفی شده است است، اصولاً باعث تنظیم قطعا ارزش آن را دارد آن پول نقد نمی شود، تا اجتناب کرده اند آن ثروت به نحو صحیحی استفاده شود به همان اندازه عملاً اساس های اقتصاد آن ملت آسانسور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تورم شود. نرخ بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ بیکاری در آن ملت از نزدیک مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری بودجه ای {وجود ندارد} کدام ممکن است خواستن به افزایش کمیت نقدینگی داشته باشد، اگر ایده کنیم کدام ممکن است نرخ تورم به شکلی برابر همراه خود نرخ تورم در ملت کاهش یابد، اجتناب کرده اند آن نقطه به بعد، ارزها ۲ ملت در برابری تنظیم نکرده اند هر دو سیگنال هایی {برای تغییر} فوق العاده کم موجود است کدام ممکن است این امر ناشی اجتناب کرده اند افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبینی بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان ارزی است. بازار، با این حال ادامه دارد حتی روزی کدام ممکن است نرخ تورم کشوری به نفع یکی اجتناب کرده اند این ۲ تنظیم قابل توجهی نداشته باشد، دلیلی {وجود ندارد} کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن ۲ پول خارجی به طور ناگهانی آسانسور شود.

بر این ایده، تخلیه برخی ارزهای منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آزادسازی همه آنها، {به خودی خود} قطعا ارزش آن را دارد پول سراسری ما را آسانسور نمی شود، تا افسران مالی بخواهند بازار را به صورت دموکراتیک هر دو مبتذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پمپاژ مازاد تقاضا، تحمل تأثیر قرار دهند. در حالی کدام ممکن است برای. {به طور خلاصه} می توانند به طور مصنوعی قیمت ها را زیر قیمت دقیق زیرین بیاورند کدام ممکن است بعد از همه این می تواند یک ورزش مالی ناپایدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث فریب فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه واردات غیرمنطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار سرمایه به طرق مختلف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مزیت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آسیب می رساند.

*رئیس سابق اتحادیه صرافی
۲۲۳۲۲۷