اهمیت عملکرد هوش مصنوعی دلیل‌پذیر (XAI) در ارائه دهندگان پولی


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پیشرفت های بنیادی در بخش هوش مصنوعی (AI) همواره در جاری تحمیل تنظیم روی زمین ما هستند. سیستم‌های هوش مصنوعی برای خرید و فروش میلیون‌ها ابزار پولی، تعیین مقدار مبلغ خسارت در بیمه، تخصیص امتیازات اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند.

در حالی کدام ممکن است بالقوه است اجتناب کرده اند این پیشرفت‌ها بهره مند شویم، با این حال همزمان به چارچوبی خواستن داریم کدام ممکن است به ما کمک تنبل بفهمیم هوش مصنوعی چگونه به یافته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها شخصی می رسد. این فرایندی حیاتی {است تا} بتوانیم اعتقاد تحمیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی‌ها را با پتانسیل درست به کار ببندیم.

فرآیندهای حال در هوش مصنوعی همه وقت پرواضح نیستند. متنوع اجتناب کرده اند الگوریتم‌های باکلاس آموزش داده شود ماشین امروزی کدام ممکن است سیستم‌های هوش مصنوعی را آسانسور می‌کنند، اجتناب کرده اند فرآیندهای ذهن انسان الهام می‌گیرند، با این حال {به دلیل} عدم معنی انسان در دلیل اعمال یا استدلال درمورد به آنها محدود شده‌اند.

این دلیل است، عالی بخش تحقیقاتی درست در جاری حاضر در خواستار این {است تا} توصیفی را برای نسبتاً کدام ممکن است در پس انتخاب‌گیری‌های هوش مصنوعی موجود است، حاضر دهد. این موضوع تحقیقاتی، هوش مصنوعی دلیل‌پذیر (XAI) شناسایی دارد. در حالی کدام ممکن است سیستم‌های هوش مصنوعی اخیر انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های فوق العاده فراتر اجتناب کرده اند فناوری‌های پیشین را اجتناب کرده اند شخصی آرم می‌دهند، با این حال عملیاتی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق قانونی آنها می‌تواند مانع اجرای موفقیت‌آمیزشان شود.

هوش مصنوعی دلیل‌پذیر (XAI) {به دلیل} معنی‌اش در کمک به آسانسور نوآوری، امکان انطباق با اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات، بهینه سازی انجام مانکن پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سود تهاجمی، برای گروه هایی کدام ممکن است قصد دارند با موفقیت اجتناب کرده اند هوش مصنوعی استفاده کنند، عالی مسئله انتخاب‌گیری کلیدی {خواهد بود}.

هوش مصنوعی دلیل‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد آن در ارائه دهندگان پولی

به مرور، قطعا ارزش آن را دارد استراتژی‌های درمورد به دلیل‌پذیری فرایندهای هوش مصنوعی در ارائه دهندگان پولی قطعا ارزش آن را دارد بیشتری پیدا می‌کنند. وقتی صحبت اجتناب کرده اند داده‌های پولی می‌شود، متنوع اجتناب کرده اند حاضر‌دهندگان ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران بالقوه است با مبحث نسبت زیرین علامت به نویز (SNR – Signal to Noise ratio) شناخته شده باشند کدام ممکن است الگوی‌ای اجتناب کرده اند همین داده‌ها است، بعد از همه کدام ممکن است شبیه به هم به نوبه شخصی نیازمند عالی حلقه پیشنهادات مقاوم بین مصرف کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین است.

راه‌رفع‌های هوش مصنوعی کدام ممکن است با بیرون قابلیت پیشنهادات انسانی طراحی شده‌اند، {به دلیل} تداوم رویکردهای استاندارد، کدام ممکن است بر تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص سال‌های قبلی متکی هستند، این ریسک را دارند کدام ممکن است به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگیرند. محصولات بیشتر مبتنی بر هوش مصنوعی کدام ممکن است قابلیت حسابرسی ندارند برای دریافت پذیرش در بازار فقط با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

پیش‌سوراخ بینی در بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سرمایه‌گذاری

فرآیند‌های پیش‌سوراخ بینی بر مقدمه مجموعه‌های روزی به طور قابل توجهی در بخش ارائه دهندگان پولی انبساط کرده اند. این راه‌ها برای پیش‌سوراخ بینی بازده دارایی‌ها، داده‌های اقتصادسنجی، نوسانات بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکندگی قیمت‌های پیشنهادی مفید هستند ـ با این حال {به دلیل} وابستگی آنها به قطعا ارزش آن را دارد‌های تاریخی محدود می‌شوند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بالقوه است گمشده داده ها ناهمگون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنادار روزانه باشند، استفاده اجتناب کرده اند مجموعه‌های روزی برای پیش‌سوراخ بینی محتمل ترین قطعا ارزش آن را دارد سهام یا نوسانات بازار فوق العاده مشکل‌برانگیز می‌شود.

اجتناب کرده اند طریق پایان دادن این مانکن‌ها با فرآیند‌های دلیل‌پذیر، مشتریان می‌توانند علامت‌های کلیدی را کدام ممکن است مانکن هوش مصنوعی در پیش‌سوراخ بینی شخصی استفاده می‌تنبل، درک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی را بر مقدمه دیدگاه تقویت می کند شخصی اجتناب کرده اند بازار تفسیر کنند. سپس، این رویکرد عالی هم‌افزایی دقیق بین توانایی بخش متخصصان امور پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی‌های دانش داده‌های غول پیکر در بخش هوش مصنوعی اخیر تحمیل می‌تنبل.

استراتژی‌های دلیل‌پذیری علاوه بر این راه‌رفع‌هایی را حاضر می‌هد کدام ممکن است انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات انسان در چرخه راه‌رفع‌های هوش مصنوعی برای انواع سهام سرزنده شود. بالقوه است عالی سرمایه‌گذار به این نتیجه برسد کدام ممکن است مرحله ریسک عالی سهام نسبت به درآمد بالایی کدام ممکن است دارد، خیلی تا حد زیادی است؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مورد باعث شود تولید دیگری آن سهام را انواع نکند. جدا از این، سیستمی کدام ممکن است دلیل مفصلی دانستن درباره ریسک‌ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی بی‌ارتباط بودن آنها با بازار را حاضر ‌دهد، افزودنی قدرتمندی برای ابزارهای این سیستم‌ریزی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

امتیازدهی

تخصیص یا رد شهرت عالی متقاضی عالی انتخاب استنباطی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول متنوع برای ضمانت اجتناب کرده اند رعایت عدالت نسبت به آن است ترتیب شده است. موفقیت این سیستم‌های استفاده شده هوش مصنوعی {در این} زمینه نیز به معنی حاضر دلیل از واقعی برای طرفدار‌های باقی مانده تعیین می شود.

با این حال قطعا ارزش آن را دارد هوش مصنوعی دلیل‌پذیر، فراتر اجتناب کرده اند انطباق با اصول، برای خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات پولی به فرآیند‌های گوناگونی قابل رویت است. مشتریان می‌توانند توضیحاتی تشکیل داده ها می خواست برای افزایش نمایه اعتباری شخصی اکتسابی کنند. حاضر‌دهندگان ارائه دهندگان پولی نیز می ‌وانند میزان کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا قابل پیش‌سوراخ بینی مشتریان را بیشتر درک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان شخصی را نسبت به آن است تطبیق دهند.

امتیازدهی اعتباری با استفاده اجتناب کرده اند هوش مصنوعی دلیل‌پذیر ممکن است به کاهش ریسک نیز کمک تنبل. برای مثال، عالی مانکن هوش مصنوعی دلیل‌پذیر (XAI) می‌تواند توضیحاتی حاضر دهد کدام ممکن است چرا مجموعه‌ای اجتناب کرده اند دارایی‌ها بهتر از گلوله کردن را برای برای تضعیف ریسک اوراق قرضه محافظت‌دار دارد.

دلیل‌پذیری در طراحی

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است راه‌رفع‌های هوش مصنوعی در جاری حاضر فراتر اجتناب کرده اند حاضر نشان دادن ایده در جاری دگردیسی هستند، {برای تقویت} همکاری انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش مصنوعی، قابلیت دلیل‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآوردن الزامات درمورد به حسابرسی، قوانین‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش حیاتی است. رویکرد مصرف کننده محور، را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام شفافیت در سیستم‌های هوش مصنوعی در امتداد طرف هم خواستن به دلیل‌پذیری را برای بخشی اجتناب کرده اند این چرخه، اجتناب کرده اند تکنیک اولین تحمیل عالی راه‌رفع، تا یکپارچه‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند سیستم، آسانسور می‌تنبل.

هوش مصنوعی

اجتناب کرده اند زمینه سیاه تا شفافیت؛ تخصص نمایندگی هوش مصنوعی «برایتریون»

گروه‌های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان آن‌ها اجتناب کرده اند «زمینه سیاه» هوش مصنوعی شناخته شده به عنوان عالی کلید تمام عیار یاد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد دارند دانستن درباره نحوه انجام هوش مصنوعی داده ها بیشتری کسب کنند. با این حال با مانکن‌های بیشتر مبتنی بر زمینه سیاه، خاص نیست کدام ممکن است چگونه انتخاب‌گیری شده است یا بنا بر چه دلایلی آن تماس‌ها گرفته شده‌اند. هوش مصنوعی دلیل‌پذیر یا شبیه به مانکن‌های بیشتر مبتنی بر «زمینه سفید»، با حاضر توضیحات شفاف برای انتخاب‌گیری‌هایی کدام ممکن است بر مسکن مشتریانشان تأثیر می‌گذارد، معما را اجتناب کرده اند میان برمی‌دارد.

جای سوال کردن نیست کدام ممکن است کاربرد مانکن‌های هوش مصنوعی دلیل‌پذیر (XAI) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود ماشین (ML) اکنون در چندین بخش قضایی اجتناب کرده اند جمله آمریکا، بریتانیا، سنگاپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا مجبور هستند. در تجاری مشابه بانکداری کدام ممکن است از نزدیک تحمل نظارت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات است، فشارهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌های درمورد به انطباق پویا با مقررات مانع بی نظیر برای پذیرش هوش مصنوعی هستند. موسسات پولی بین‌المللی (FIs) با نظارت‌های مرحله کلان بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصول مختلفی را اجتناب کرده اند کشوری به ملت تولید دیگری رعایت کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه استفاده اجتناب کرده اند مانکن‌های هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود ماشین با تردید پیش می‌رود، با این حال با تکامل مانکن‌های شفاف‌، میزان اعتقاد رو به {افزایش است}.

دلیل آنچه قابل دلیل نیست: زمینه سیاه هوش مصنوعی

اواخر ساعت شب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار ممکن است به‌تازگی اورژانس را با فرزند بیمارش، با مدل‌ای توسط دست، انصراف کرده است. آنها به داروخانه در یک روز واحد‌زمانی مراجعه می‌کنند، منتظر می مشابه تا داروها کنار هم قرار دادن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقوا اعتباری شخصی برای تیز کردن استفاده می‌کنند. تراکنش با ضرر مواجه شده است. آن‌ها مطئن هستند کدام ممکن است تیز کردن‌هایشان به‌روز است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشی می‌گوید کدام ممکن است باید صبح با موسسه مالی‌شان تصمیم بگیرند. آنها با کودک‌ای گریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دارو برای اسکان می‌الگو. صبح روز بعد با آنها تصمیم گرفته می‌شود تا ببینند ضرر چیست.

با این حال بالقوه است چندین ضرر وجود داشته باشد، اجتناب کرده اند پاره کردن نامشخص، تاخیر در پردازش تیز کردن تا صرفاً عالی پیام خطا. برخی اجتناب کرده اند مشکلات قابل اشاره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری قابل اشاره نیستند. اعتقاد به این تکنیک مرموز سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دلیل آن برای خریدار دشوارتر است. مشتریان بیشتر اوقات موسسه مالی‌های شخصی را با بیرون پاسخ روشن انصراف می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی حتی به خودشان قول می‌دهند کدام ممکن است موسسه پولی شخصی را تنظیم دهند.
آمین دالا، مدیرمسئول بخش محصولات «برایتروین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست محصولات هوش مصنوعی در نمایندگی «مسترکارت»، می‌گوید: “«ضعیف وجه» یکی اجتناب کرده اند رایج‌ترین توضیحات رد شدن تراکنش‌ها است، حتی روزی کدام ممکن است بالقوه است اینطور نباشد.”

در دنیای در جاری بهبود، زمینه سیاه راه‌حلی است کدام ممکن است در آن مشتریان درگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی‌های باقی مانده را می‌دانند، با این حال هیچ اندیشه‌ای ندارند کدام ممکن است انتخاب‌گیری طبق چه فرایندی تعیین کنید گرفته است. تا روزی کدام ممکن است اشتباهی رخ نداده باشد، مشکلات خودشان را آرم نمی‌دهند.

جو بسته خانه را برای خطا باز می‌گذارد

روزی کدام ممکن است عالی مانکن هوش مصنوعی بهبود می‌یابد، داده‌های تاریخی در آن پرورش داده می‌شوند. متعاقباً، این مانکن یاد می‌گیرد کدام ممکن است موارد را پیش‌سوراخ بینی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش‌ها را بر مقدمه رویدادهای قبلی امتیاز دهد. هنگامی کدام ممکن است این مانکن وارد چرخه ساخت می‌شود، میلیون‌ها سطح داده (data points) را اکتسابی می‌تنبل کدام ممکن است به میلیاردها فرآیند کار با هم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به این طریق، انتخاب‌ها را فوری‌تر اجتناب کرده اند تمام کارکنان‌های انسانی پردازش می‌تنبل.

با این حال ضرر همین جا است کدام ممکن است مانکن آموزش داده شود ماشینی این انتخاب ها را در یک واحد جو بسته می‌گیرد کدام ممکن است تنها توسط کارکنان سازنده مانکن قابل دانستن است. پس اجتناب کرده اند ضرر اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق با مقررات، این مشکل دومین اولویت ۳۲ نسبت اجتناب کرده اند مدیران پولی است کدام ممکن است در نظرسنجی سالانه گروه تحقیقاتی «لندایت» در سال ۲۰۲۱ دانستن درباره هوش مصنوعی نمایندگی کرده بودند.

XAI

چگونگی انجام مانکن‌های زمینه سفید یا هوش مصنوعی دلیل‌پذیر

هوش مصنوعی دلیل‌پذیر، کدام ممکن است گاهی اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان مانکن «زمینه سفید» یاد می‌کنند، با اختصاص «کدِ هدف» به انتخاب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده شده کردن آن‌ها برای مشتریان، مانکن‌های آموزش داده شود ماشین را شفاف‌سازی می‌تنبل. مشتریان می‌توانند این کدها را برای دلیل انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید نتایج بازرسی کنند. برای مثال، اگر عالی سرپرست حسابداری یا محقق پاره کردن‌های پولی نامشخص به انحراف‌های خیلی شبیه در انتخاب‌ها شوند، بهبود‌دهندگان می‌توانند مانکن را تنظیم دهند تا این نابرابری بردن شود.

دالا می‌گوید: «مانکن صحیح هوش مصنوعی دلیل‌پذیر برای هر رویدادی، آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری فوق العاده خصوصی‌سازی شده است. این مانکن باید در محیطی فوق العاده اندازه‌پذیر حرکت تنبل کدام ممکن است به طور بدون شک میلیاردها مناسبت را پردازش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری نیازهای متولیان مانکن (بهبود‌دهندگان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریانی کدام ممکن است تحمل تاثیر آن قرار می‌گیرند را برآورده تنبل. در عین جاری، این مانکن باید {مطابق با} شرایط استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت مشخص شده با الزامات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حریم شخصی تکامل داشته باشد.

برای ضمانت اجتناب کرده اند یکپارچگی تکنیک، یکی اجتناب کرده اند اجزای اساسی مونتاژ مانکن شبیه به محافظت حریم شخصی در طراحی است. مهندسان سیستم غیر از صرفا بازرسی مانکن پس اجتناب کرده اند بهبود آن، صورتحساب حریم شخصی را در هر مرحله اجتناب کرده اند طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود در تذکر می گیرند. متعاقباً، در حالی کدام ممکن است نتایج درمورد به توضیحات پایین هر انتخاب فوق العاده خصوصی‌سازی شده هستند، حریم شخصی مشتریان نیز به طور سرزنده دفاع کردن، تعبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پیش اعتقاد سیستم ترتیب می‌شوند.

شفافیت هوش مصنوعی اجتناب کرده اند سوگیری در بانکداری جلوگیری می‌تنبل

دالا می‌گوید راه شفافیت هوش مصنوعی اجتناب کرده اند دل الگوی اداره مانکن خوشایند می‌گذرد. این چتر محاصره، محیطی را فراهم می‌تنبل تا عالی گروه ورود‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌ها را ترتیب کرده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی‌های مانکن‌های هوش مصنوعی را نیز اشاره تنبل. اداره صحیح، ریسک حسابرسی را برای انطباق تا حد زیادی با اصول کاهش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوبی را برای هوش مصنوعیِ اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف در بانکداری تحمیل می‌تنبل کدام ممکن است سوگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کژگرایی را اجتناب کرده اند میان برمی‌دارد.

او علاوه بر این اضافه می‌تنبل: «نکته مهم اینجا است کدام ممکن است بر مقدمه عناصر تبعیض‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کژگرا انتخاب نگیرید یا باعث نشوید چنین تصمیمی گرفته شود. برای ضمانت اجتناب کرده اند اینکه هیچ داده حساسی، مشابه کد پستی، جنسیت یا سن در مانکن مورد استفاده قرار نگیرد، باید بازرسی‌های مهمی انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.”

برای مثال، «مسترکارت» تکنیک را تحمل عنوان “۵ ستون هوش مصنوعی” بهبود داد، تا چارچوبی برای عملیات فناوری شخصی تحمیل تنبل. “هوش مصنوعی اخلاقی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “هوش مصنوعی برای خیر دیگران” اجتناب کرده اند جمله جنبه‌های مهم تولید دیگری بهبود هوش مصنوعی {در این} نمایندگی است؛ به منظور که ساختاری را تشکیل می‌دهد کدام ممکن است مانکن اداره هوش مصنوعی نیز بر شبیه به مقدمه تعیین کنید می‌گیرد.

روهیت چاوهان، معاون اجرایی هوش مصنوعی در نمایندگی «مسترکارت»، در مقاله‌ای تحمل عنوان «۵ ستون هوش مصنوعی» می‌گوید: “روزی کدام ممکن است الگوریتم‌های هوش مصنوعی پیاده‌سازی می‌شوند، ما دوست داریم آنها را برای ضمانت اجتناب کرده اند انطباق با اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره داریم. الگوریتم‌های در کنترل هوش مصنوعی سوگیری را به حداقل می‌رسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل درک هستند، متعاقباً افراد بافت راحتی می‌کنند کدام ممکن است هوش مصنوعی مسئولانه به کار گرفته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را درک می‌کنند.”

راضی کردن الزامات مقررات هوش مصنوعی

برای مثال، متولیان مانکن هوش مصنوعی باید مراقب باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص شوند کدام ممکن است مانکن آنها {مطابق با} «قوانین جایگزین‌های اعتباری برابر» (ECOA) در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «این سیستم هماهنگ هوش مصنوعی» در اتحادیه اروپا به انجام شخصی شکسته نشده می‌دهد.

چون آن است میزان پذیرش هوش مصنوعی انبساط می‌تنبل، قابلیت دلیل مانکن‌های هوش مصنوعی نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات جدیدی را به در کنار می‌آورد. رهن‌دهندگان باید اجتناب کرده اند ۲ تعیین کنید اصلی دلیل‌پذیری ضمانت حاصل کنند:

دلیل‌پذیری عمومی متغیرهایی را با بیشترین عناصر مؤثر در همه پیش‌سوراخ بینی‌های حاضر شده تعیین می‌تنبل. به عبارت تولید دیگری، دلیل‌پذیری عمومی، نتیجه گیری {در این} مورد را سرراست تر می‌تنبل کدام ممکن است خواه یا نه مانکن نسبتاً کار می‌تنبل، یا خیر.

دلیل‌پذیری محدود متغیرهایی را کدام ممکن است بیشترین سهم را در پیش‌سوراخ بینی شخص خاص دارند، تعیین می‌تنبل. برای مثال، اگر شخص خاص تقاضا رهن داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا او نادیده گرفته شد، مهم‌ترین عناصر رد این تقاضا چه {بوده است}؟ این فرایند علاوه بر این به تعیین جایگزین‌ها کمک می‌تنبل تا مجموعه داده‌های متنوع میزان تأییدیه‌ها را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری میزان ریسک را به حداقل برساند.

مشکل‌های دنیای دقیق خواستن به دلیل شفاف دارند

موسسات پولی به این واقعیت پی برده‌اند کدام ممکن است هوش مصنوعی ابزاری قادر مطلق برای اداره کردن ریسک اعتباری {در سراسر} چرخه عمر خریدار است. محبوبیت خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاستگاه آن، پیشگیری اجتناب کرده اند بزهکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره سبد سهام، همگی به تخصص خوش بینانه خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد کمک می‌کنند.

انتخاب ها متعهد شدن شده توسط هوش مصنوعی بخش‌های درمورد به رهن‌دهی را بهینه‌سازی می‌تنبل. اگرچه این نتایج قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگر هستند، با این حال باید برای خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن‌دهندگان نسبتاً به تذکر برسند. رهن‌دهندگان باید بتوانند به این سوالات پاسخ دهند: “چگونه بفهمم کدام ممکن است این خریدار احتمالاً می رود متخلف باشد؟” یا “خواه یا نه می توانم به این شخص خاص پول بیشتری قرض بدهم؟”

هوش مصنوعی

غیر صادقانه در تیز کردن ها: درک اینکه چرا عالی تراکنش آرم‌دار شده است

ضمانت هنگام خطا در یک واحد تراکنش نکته مهمی است ـ بعد از همه خوش بینانه کاذب هم برای خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای موسسه مالی رنجش‌آور است. درک «کد هدف» باید برای کارکنان مدیریت ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان آنها، اعم اجتناب کرده اند تجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارندگان مقوا، سرراست باشد.

برای مثال، اگر تراکنش در بازه غیر صادقانه (امتیاز ۹۰۰ را در اندازه ۰-۹۹۹) بگیرد، مانکن هوش مصنوعی دلایلی را برای آن امتیاز حاضر می‌دهد. این مانکن می‌تواند نتیجه بگیرد کدام ممکن است تراکنش در دسته فوق العاده پرخطر طبقه‌بندی شده است، کدام ممکن است شخصی آرم‌دهنده عالی آنومالی است؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند حاکی اجتناب کرده اند غیر صادقانه یا تراکنش آسان‌ای باشد کدام ممکن است باید تایید شود.

تحمیل قابلیت دلیل‌پذیری در مانکن هوش مصنوعی

موسسات پولی باید همدست هوش مصنوعی شخصی را انواع کنند کدام ممکن است تخصص فشرده‌ای را در بخش رعایت انطباق جزیی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی با مقررات را در بخش پولی داشته باشد. این موضوع برای تعیین کنید‌گیری عالی مانکن هوش مصنوعی دلیل‌پذیر کدام ممکن است الزامات نظارتی را در اندازه غول پیکر‌تر برآورده می‌تنبل، اساسی است. در کنار با مشکل‌های درمورد به کسب‌وکار منحصر به شخص هر خریدار، این اطلاعات تضمین می‌تنبل کدام ممکن است مانکن ها با موفقیت با استفاده اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از ابزارهای هوش مصنوعی یا آموزش داده شود ماشین ساخته می شوند.

امروزه مانکن‌های مختلفی را می‌توان در عرض تعدادی از هفته مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده‌سازی آنها فوق العاده محیط زیست است. برای مثال، تکنیک نشان دادن شده (AI Express) «برایتریون» به مشتریان شخصی در بهبود، آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن‌سازی برای استقرار در کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه کمک می‌تنبل. این تکنیک فوق العاده مشارکتی با همکاری کارکنان «برایتریون» با مشتریان، برای درک نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های تجاری آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نتایج موردنظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه ترکیبی‌آوری داده‌ها، تحریک کردن می‌شود.
سپس کارکنان بهبود آغاز به مونتاژ چارچوبی می‌تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند مانکن مشتریان پشتیبانی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با الزامات نظارتی، اجتناب کرده اند جمله قابلیت دلیل در الگوریتم‌های مانکن، تکامل دارد. این کارکنان عناصری را کدام ممکن است می‌توانند نتایج ضرر‌ساز یا سوگیری را به در کنار داشته باشند، بردن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کدهای هدف» را با امتیازات مشخص شده ارتباط می‌دهد. «برایتریون» با امتیازدهی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد مناسبت سالانه برای بیش اجتناب کرده اند ۲۰.۰۰ گروه {در سراسر} جهان، در چارچوب مانکن فوق العاده ایمن حرکت می تنبل.

دالا دلیل می‌دهد: “ما سعی می‌کنیم تا حد امکان مانکن را آسان کنیم تا مشتریان بتوانند توضیحات انتخاب‌گیری‌ها را جستجو کنند. مانکن باید از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دلیل باشد. پس باید به هر ۲ هدف کف دست یابد. این ۲ جزء بی نظیر، مانکن را متعادل می کنند.”

دالا اضافه می‌تنبل کدام ممکن است تکرار این فرآیندها اجتناب کرده اند عالی مانکن به مانکن تولید دیگری فوق العاده سرراست است. او می‌گوید: «ما در بخش‌های مختلف ارائه دهندگان پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه موسسه مالی‌ها {در سراسر} طیف مشتریان شخصی به آن است خواستن دارند، فوق العاده با تخصص هستیم. ما بافت خوبی نسبت به آنچه موسسه مالی ها خواستن دارند داریم.”

هوش مصنوعی در کنترل در بانکداری: ملاحظه کار، شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل‌پذیر

عملکرد فزاینده هوش مصنوعی در ارائه دهندگان پولی، برخی اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان آنها را درگیر انتخاب گیری غیرشفاف “زمینه سیاه” کرده است. راه رفع این مشکل، مانکن هوش مصنوعی شفاف است کدام ممکن است اجتناب کرده اند حریم شخصی دفاع کردن می‌تنبل.

هوش مصنوعی دلیل‌پذیر ۹ تنها امتیازات پیش‌سوراخ بینی‌کننده را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، اما علاوه بر این به آنها کمک می‌تنبل تا توضیحات پس این پیش‌سوراخ بینی‌ها را درک کنند. این به مدیران ریسک اعتباری اجازه می‌دهد تا سبدهای سهام را در مرحله عالی به حداقل یک مدیریت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک‌های خصوصی‌تر را برای افزایش تجربیات رهن‌گیرندگان شخصی بهبود دهند. خرده فروشان می‌توانند روندهای مختلف را در گذشته اجتناب کرده اند تحمیل ضرر، اجتناب کرده اند جمله حمله ها پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌ثباتی رهن‌گیرنده، درک کنند. مشتریان نیز تصمیماتی کدام ممکن است بر رفاه پولی آنها تأثیر می‌گذارد را بیشتر درک می‌کنند.

مترجم: فرزانه اسکندریان

دارایی ها:

Why Explainable AI (XAI) will have a major role in financial services

https://brighterion.com/explainable-ai-from-black-box-to-transparency/#:~:text=Explainable%20AI%2C%20sometimes%20known%20as,explain%20decisions%20and%20verify%20outcomes.