اوراق قرضه ابزار جدیدی در تامین پولی زنجیره ساخت است


را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی مرکزی، دکتر الصلابادی {در این} مونتاژ با ردیابی به انحراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتلاف دارایی ها در فرآیند های عجیب و غریب اعطای تسهیلات، تقریباً در مورد نحوه اعطای تسهیلات ذکر شد: تامین پولی زنجیره ساخت : زنجیره ساخت، نظارت بر استفاده صحیح اجتناب کرده اند تسهیلات را کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر نظام بانکی است، قابل دستیابی می سازد.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی ذکر شد: هر نوع مشوقی کدام ممکن است در کنار با افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال ایمن باشد در اصل کار موسسه مالی مرکزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجتناب کرده اند همه توان بانکی استفاده خواهیم کرد.

وی یکپارچه داد: علاوه بر این با استفاده اجتناب کرده اند این قالب با دارایی ها کمتر می توان اجتناب کرده اند بنگاه های تولیدی بیشتری حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه در ورود به کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل با فرآیند های عجیب و غریب فشار فوق العاده کمتری به دارایی ها پولی موسسه مالی ها وارد تبدیل می شود.

صالح عبادی

توضیح دادن شده توسط دکتر صلح آبادی اوراق گام به گام را یکی اجتناب کرده اند ابزارهای نوین در تامین پولی زنجیره ساخت خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: با اصلاحاتی کدام ممکن است در نهایت سال قبلی در دستورالعمل اجرایی اوراق گام به گام تکمیل شد، گام موثری در جهت افزایش انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انجام برداشته شد. موسسه مالی ها می توانند گام مهمی در تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تامین پولی زنجیره ساخت بردارند.

نیاز آموزش جامعه بانکی در تسریع معنی تامین پولی زنجیره ساخت

رئیس شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت با ردیابی به اهمیت موقعیت آموزش جامعه بانکی در تسریع معنی تامین پولی زنجیره ساخت، افزود: موسسه مالی‌های برتر معنی اجرای تعهد را در موسسه مالی‌های مسئله آموزش می‌دهند.

لزوم گزارش ماهانه موسسه مالی ها

دکتر سلح آبادی با ردیابی به اهمیت تامین پولی زنجیره ساخت در مجموعه مالی ملت تاکید کرد: تلاش به این سیستم زمان بندی اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کاربری این تعهد یکی اجتناب کرده اند الزامات موفقیت تعهد است، لذا گزارش هایی در خصوص اقدامات {انجام شده} توسط موسسه مالی ها {در این} خصوص باید بر ایده ماهنامه حاضر شود تا بتوان بر ایده آن این سیستم ریزی های آتی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیازها تصمیم گیری شده بازو کشف شد.

موقعیت تامین پولی زنجیره ساخت در انبساط مالی ۸ درصدی

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش علاوه بر این موقعیت قالب تامین پولی زنجیره ساخت را در بدست آوردن به انبساط مالی ۸ درصدی فوق العاده مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تقریباً در مورد افزایش ارزش های ساخت {به دلیل} افزایش قیمت داروها اولین، تغییراتی در تخصیص پوشش های فارکس محبوب، افزایش دستمزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های اضافی ساخت، {نمی تواند} انبساط مالی را تنها اجتناب کرده اند طریق سرمایه در ورود به بنگاه های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت ساخت امکان پذیر تنبل.

فاطمی امین

دکتر فاطمی امین افزود: اجرای این قالب موقعیت فعالی در جهش ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی با همکاری موسسه مالی ها به طور قابل توجهی در جستجوی اجرای این قالب هستند. زنجیره ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب تامین پولی.”

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش {در این} دیدار اجتناب کرده اند امتحان شده‌های تعدادی از ماهه جامعه بانکی در خصوص تامین پولی زنجیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر تسهیلات بر ایده فاکتورهای سامانه کامل خرید و فروش تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مرحله آزمایشی این کار {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش می یابد.

تامین پولی زنجیره ساخت اجتناب کرده اند انحراف دارایی ها جلوگیری می تنبل

وی با ردیابی به موقعیت این قالب در جلوگیری اجتناب کرده اند انحراف دارایی ها، ذکر شد: با اجرای این قالب، امکان نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت در استفاده اجتناب کرده اند چشم اندازها مرتفع است، با برای درمان اینکه دانش تمامی زنجیره ها ممکن است قابل انجام باشد. نظارت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد افزایش {در این} بخش بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادهای متفاوتی خواهیم داشت.

علاوه بر این {در این} مونتاژ با توصیه شده وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت موسسه مالی مرکزی مقرر شد اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت ماه نامزدها تسهیلات در هفت استان به صورت پایلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۵ صنعت برگزیده شده دارای فاکتور دیجیتال اجتناب کرده اند محاصره باشند. سیستم خرید و فروش

در مرحله دوم، اجتناب کرده اند ۱۵ اردیبهشت ماه، این الزام در تمامی استان های ملت عملیاتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله سوم، اجتناب کرده اند ابتدای خردادماه، کلیه صنایع مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند تسهیلات مربوطه اجتناب کرده اند سامانه کامل خرید و فروش فاکتور دیجیتال بدست آمده می کنند. برای تامین پولی زنجیره ساخت

{در این} مونتاژ گزارش اقدامات {انجام شده} در سال ۱۴۰۰ در قالب تامین پولی زنجیره ساخت به رئوس مطالب زیر حاضر شد:

بانک مرکزی

تشکیل گروه های کاری

* تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی در کارگروه.
* تشکیل کارگروه های مشترک با موسسه مالی های برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه الگویی برای زنجیره تامین پولی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار.
* تحمیل کارگروه کشاورزی قراردادی با مشارکت تجهیزات های ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت پرانرژی در کارگروه.

گزارش مدیریت ها

* تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ رفتار «مقوا رفاهی متصل به زنجیره»؛
* تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ «دستورالعمل حاضر شرکت ها تهیه کنید پولی زنجیره تهیه کنید توسط مؤسسات اعتباری»؛
* تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ «اقدام اجرایی استفاده اجتناب کرده اند جایگزین دیجیتال در تهیه کنید پولی زنجیره تهیه کنید»؛
* تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ «بولتن استعلام دیجیتال صورتحساب»؛

مصوبات ستاد مالی مقامات

* حاضر قالب تامین پولی زنجیره تامین در ستاد مالی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین پیش نویس مصوبات پیشنهادی.
* بازرسی لایحه {ضمانت نامه} بانکی در راستای بهبود زنجیره تامین پولی.
* پوشش های تشویقی تامین پولی زنجیره تامین را بهبود دهید.
* بازرسی دستورالعمل های درمورد به اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب آن در کمیته شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ آن به موسسه مالی ها.

اقدامات تبلیغاتی

* حاضر مانکن تامین پولی زنجیره ای در دوره ها مشترک با موسسه مالی ها، تجهیزات های اجرایی، اتاق های بازرگانی، امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …
* برگزاری کارگاه آموزشی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان جامعه بانکی.

عنوان قالب تامین پولی زنجیره ساخت ۱۴۰۱ به رئوس مطالب زیر حاضر شد:

بهبود رویه های عملیاتی

• تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش رویه های قرارداد کشاورزی قراردادی در تامین پولی زنجیره تامین.
• تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش رویه عملیاتی فاکتورینگ در تامین پولی زنجیره تامین.
• تهیه، تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ رویه اجرایی فاکتورینگ معکوس در تامین پولی زنجیره تامین.
تهیه، تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا فرآیند اجرایی تامین پولی جامعه meting out در تامین پولی زنجیره تامین.

اجرای قالب تامین پولی زنجیره ای در بخش صنعت

• اجرای تهیه کنید پولی زنجیره ای در صنایع خودروسازی، فراهم می کند خانگی، پتروشیمی، فلزات، ساختمان، داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تجاری با استفاده اجتناب کرده اند «کاغذ اصلی»، «فاکتور دیجیتال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تسهیلات زنجیره ای اساساً مبتنی بر فاکتور دیجیتال» اجتناب کرده اند طریق جامعه بانکی دولتی.
• اجرای آزمایشی قالب پولی زنجیره ای در بخش کشاورزی
• اجرای فشرده تامین پولی زنجیره ای بخش کشاورزی بر مبنای کشاورزی قراردادی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق جامعه بانکی در ملت.

پوشش های تشویقی

• تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی بسته تشویقی تامین پولی زنجیره ای

بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ابزار

• بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای گام به گام در تامین پولی زنجیره ای.
• استفاده از مناسب اجتناب کرده اند ابزارهای دیجیتال ممکن است در تامین پولی زنجیره ای.
• بهبود ابزارهای پولی جدید مربوط به شهرت اسنادی خانه بلندمدت، ضمانت صنوبر، مقوا های اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتحساب دیجیتال در زنجیره تامین پولی.

این سیستم های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی

• برگزاری کارگاه های آموزشی فرآیند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای تامین پولی زنجیره ای برای موسسه مالی ها.
• تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه محتوای آموزشی برای جامعه موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها.

نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت

• تهیه نقشه از واقعی زنجیره تامین.
• طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار داشبورد برای اداره کردن امور پولی زنجیره ای.
• تهیه گزارش انجام ماهانه برای امور پولی زنجیره ای.
• گزارش انطباق را به طور به صورت جداگانه برای هر موسسه مالی تهیه کنید.

مدیران مسئله موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت مدیره موسسه مالی های برگزیده شده نیز سبدها، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای شخصی را برای افزایش انجام قالب تامین پولی زنجیره ساخت حاضر کردند.