اورژانس: ۵۹ مصدوم و سه کشته طی ۴ ساعت در بزرگراه ها
اجتناب کرده اند ساعت ١٣ تا ١٧ روز جاری جمعه ٩ اردیبهشت، ٩ مورد تصادف در بزرگراه های ملت به گروه اورژانس ملت اطلاع گرفت کدام ممکن است تکنسین های اورژانس را راهی محل حادثه کرد.