اکتسابی پیامک تراکنش های کمتر از پنجاه هزار تومان موسسه مالی پارسیان اجتناب کرده اند طریق اپلیکیشن ایگاپ


امکان کسب نتیجه تراکنش های پولی کمتر از پنجاه هزار تومان اجتناب کرده اند طریق igap هر دو اپلیکیشن سلول موسسه مالی پارسیان اجتناب کرده اند اول اردیبهشت ماه بدون هیچ هزینه ای با عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، موسسه مالی پارسیان اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تراکنش های پیامکی کمتر از پنجاه هزار تومان را اجتناب کرده اند طریق سامانه های مناسب موسسه مالی اجتناب کرده اند جمله; این کار همراه خود موسسه مالی، آنلاین موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام رسان های «ایگپ» انجام می تواند.

{در این} سرویس مشتریان گرامی علاوه بر این اینکه حق محدوده استفاده اجتناب کرده اند هر عالی اجتناب کرده اند سامانه های اشاره کردن شده را دارند، تراکنش های بانکی رایگان همراه خود دلایل مناسب خواهند داشت.

همراه خود اجرای این ساختار، مشتریان می توانند به جای آن کشتی داده ها تراکنش های کمتر از پنجاه هزار تومان اجتناب کرده اند طریق پیامک، همراه خود محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب هر عالی اجتناب کرده اند این سیستم های «در کنار همراه خود موسسه مالی پارسیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیگپ»، تمامی داده ها تراکنش های شخصی را اکتسابی کنند.

شایان اشاره کردن است برای اکتسابی تراکنش های بانکی اجتناب کرده اند طریق پیام رسان آی گپ ابتدا باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند لینک اجتناب کرده اند این این سیستم بیشترین استفاده را ببرید. اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد AIP همراه خود شبیه به شماره متصل در نظر گرفته موسسه مالی پارسیان آنها (شماره ای کدام ممکن است اکنون برای تراکنش موسسه مالی پارسیان پیامک اکتسابی می تنبل).

برای سرزنده کردن این سرویس، «در کنار پارسیان ممکن است» هر دو «آنلاین موسسه مالی پارسیان» را سرزنده کنید:

همراه خود My Persian Bank ️ شرکت ها تغییرات آی گپ

آنلاین موسسه مالی پارسیان ️ ️ تغییرات ◀ تغییرات سرزنده سازی آگهی

لینک نصب همراه خود موسسه مالی پارسیان:

https://parsian-bank.ir/mobilebank

لینک ورود به آنلاین موسسه مالی پارسیان:

https://ipb.parsian-bank.ir/login.html

لینک موسسه مالی سلول شناخته شده به عنوان عالی شبکه سرویس برای iOS:

https://webmobile.parsian-bank.ir/loginphoNumber

لینک نصب پیام رسان IGap: