ایجاد صنوبر خسارت الکترونیک بیمه ایران


حمیدرضا بحیرایی سرپرست اداره کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران ادعا کرد : همراه خود حضور حسن شریفی رئیس هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله ، اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون فنی، سامانه صنوبر خسارت الکترونیک در بخش های اسلامشهر ، دماوند ، شهریار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورامین ایجاد گردید.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم تحت وب، بحیرایی در خصوص نحوه استفاده وهدف اجتناب کرده اند این قالب گفت : تمامی بیمه گذاران  وزیاندیدگان اطمینان حاصل شود که استفاده اجتناب کرده اند مزایای این قالب ، می توانند اجتناب کرده اند طریق سامانه   ” ایران من می خواهم”  نسبت به ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده خسارت شخصی بصورت الکترونیک اقدام نمایند . این قالب همراه خود هدف تسهیل معنی ادعا خسارت شخص خاص ثالث پولی بصورت غیر حضوری ، در راستای رفاه جاری ذینفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ارائه دهندگان الکترونیک صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا خسارت اجتناب کرده اند طریق  سامانه “ایران من می خواهم”  کمک شایانی به بازدید کنندگان درگاه شعب فوق ممکن است داشته باشد.

وی در شکسته نشده افزود: همسویی این سیستم‌ها در بیمه ایران همراه خود پوشش های مقامات  از ما در جهت روان سازی وتسهیل حاضر ارائه دهندگان بهینه به افراد گران کشورمان بر مقدمه انتخاب گیری مدیران ارشد نمایندگی شکسته نشده ممکن است داشته باشد  .

گفتنی است پیش اجتناب کرده اند این ، صنوبر خسارت الکترونیک در تمامی امکانات صنوبر خسارت استان تهران ( امکانات فاطمی ،پایانه غرب، بعثت وپایانه شرق)  راه انداز ی شده بود.