ایرانی‌ها «شاد» هستند؟
ایسنا نوشت: محققان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد آموزشی با بازرسی نزدیک به ۲۰ هزار ایرانی، تعیین مقدار اشخاص حقیقی را اجتناب کرده اند میزان بهزیستی خودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن با میزان لذت بازرسی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است تاثیر خودارزیابی سلامت، حتی اجتناب کرده اند متغیرهایی معادل شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نیز اصولاً است.