ایران توانایی اول فوتسال آسیاستبه گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بر; کاپیتان حسین الطبی پس اجتناب کرده اند شیوع ۳ بر صفر کارکنان سراسری فوتسال کشورمان مقابل ترکمنستان در رقبا های مقدماتی قهرمانی آسیا، کسب اطلاعات در مورد انتخابش شناخته شده به عنوان بهتر از شرکت کننده این تفریحی ذکر شد: این عنوان حاصل امتحان شده همه گیمرها ما بود. ما صادق بهتر از گیمرها پایین هستیم.” با کار تیمی برای حضور در هدف شخصی امتحان شده می کنیم.

وی افزود: با اشاره به همه کارکنان‌ها، ما نیروی اولیه آسیا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تمام توان در تمامی رقبا‌ها تفریحی خواهیم کرد. من می خواهم مشخص هستم کدام ممکن است یکی پس اجتناب کرده اند عکس تفریحی های بهتری خواهیم داشت. کارکنان ما جوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند گیمرها اولین یا دومین تفریحی سراسری شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند.

کاپیتان کارکنان سراسری فوتسال ایران با اشاره به تمایز ترکمنستان با دیدارهای قبلی خاطرنشان کرد: فوتسال آسیا روز {به روز} در جاری پیشرفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کارکنان های قاره ای در جاری پیشرفت هستند. ایران نیز در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده برای افزایش است.

اصولاً بیاموزید: