این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های بیمه در آسیا در سال ۱۴۰۱ بازرسی شد


اولین مونتاژ هیات مدیره نمایندگی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۱ شمسی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های این نمایندگی بازرسی شد.

به گزارش تارنمای درک وب مبتنی بر، مسعود بادین، vp را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل بیمه آسیا گزارشی اجتناب کرده اند ورزش های {انجام شده} در سال قبلی حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام دیدنی بیمه آسیا در سال جاری مرهون انتخاب ها حتی تحویل داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن تکنیک های مناسب همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی بین هیئت مدیره، نمایندگان، مدیران، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه کالا توانمند را رئوس مطالب دهید.

وی افزود: همراه خود تعیین مقدار صحیح ریسک ها توانستیم همراه خود ساخت بیش اجتناب کرده اند ۱۲۷.۸۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ شناخته شده به عنوان بهترین بیمه شخصی ملت انبساط ۵۲.۵ درصدی را در مقابل همراه خود ساخت ۸۴.۵ میلیارد ریالی در سال قبلی سند کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نظارت از محسوس، {در این} مدت شاهد تیز کردن دیر یا زود غرامت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ۱.۶ واحدی نسبت خسارت اجتناب کرده اند ۵۴.۶ به ۵۲.۹ نسبت.

مدیرعامل بیمه آسیا نیز اجتناب کرده اند حمایت های صادق خانوار غول پیکر بیمه آسیا به طور قابل توجهی پرسنل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه کالا در نتیجه گیری این سیستم های تصمیم گیری شده تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد.

در یکپارچه مونتاژ سایر اعضای هیئت مدیره بیمه آسیا ضمن ابراز خرسندی اجتناب کرده اند انجام برتر این نمایندگی، آن را حاصل امتحان شده بی دریغ مدیرعامل، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارکان نمایندگی در پیشبرد این امر دانستند. این سیستم ها

این گزارش می افزاید {در این} مونتاژ این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای آتی نمایندگی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۱ مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

گفتنی است فضل الله معظمی (رئیس هیئت مدیره)، مسعود بادین (vp را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل)، محمدرضا مزرعه شاهی، اسماعیل مهدوی نیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی صادقی اعضای هیات مدیره نمایندگی بیمه آسیا هستند.