این هشدار را شدید بگیریدوی افزود: به نظر می رسد مانند است هر سال فضا کم آبی شدید در تهران تا حد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معناست کدام ممکن است سهمیه های تامین آب جوابگو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اقدامات اولین برای تخلیه تدریجی گروه اجتناب کرده اند تهران در جاری انجام است. خبرگزاری مناسب ایرنا به نقل اجتناب کرده اند وی اظهار داشت. نمایندگی آبفای استان تهران اظهار داشت: پایتخت با ۳۱۴ میلیون متر تاس کسری نسبت به سال قبلی وارد سال آبی جدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبی سدهای تامین آب تهران ۴۰ سهم کاهش کشف شد.

بر این مقدمه، بر مقدمه تجزیه و تحلیل های پایین شناسی، سالانه بیش اجتناب کرده اند ۱۸ تا ۲۵ سانتی متر فرونشست پایین در استان تهران {به دلیل} درو کردن بی رویه سفره های آب زیرزمینی رخ می دهد، در حالی کدام ممکن است هنجار جهانی فرونشست ۴ سانتی متر در سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه مسکن است. حدود ۲.۳ میلیون تهرانی کدام ممکن است در جنوب غربی پایتخت مسکن می کنند به طور مستقیم خرس تأثیر قرار گرفته اند.

به مشاوره مشاوران، راهی جز حاضر راهکارهای ثابت برای دارایی ها آبی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند فرآیند های نوینی {در این} زمینه استفاده کرد. در بخش شهری؛ با تعدیل الگوی بلعیدن، استفاده اجتناب کرده اند از دستگاه صحیح، فرآیند های تصفیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده مجدد اجتناب کرده اند آب در بخش کشاورزی. استفاده اجتناب کرده اند سیستم های نوین آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آب تصفیه شده برای آبیاری اقداماتی است کدام ممکن است در صورت عدم این را امتحان کنید، شهر تهران با مشکلات شدید مواجه می تواند. طی ۲۰ سال بلند مدت ایران یکی اجتناب کرده اند پرتنش ترین مناطق جهان با فشار آبی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم {خواهد بود}.

فاجعه کم آبی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تهران تصادفی رفع نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع آن نیازمند حضور مشاوران بی طرفانه {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همه ساکنان است. در شرایط کنونی ساکنان می توانند با محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح الگوی بلعیدن موقعیت مهمی {در این} زمینه ایفا کنند.

۲۲۳۲۲۳